Contact Information

Address

Organizing Committee
International Scientific Symposium SDEV’2020
V. Chornovil Institute of Sustainable Development
Lviv Polytecnic National University
room 207, acad. build. 38, Gen. Chuprynka Street, 130, 79057 Lviv, Ukraine
Email: sdev. symposium @ gmail.com

Contact phone

Institute administration

+38 (032) 258 32 18
+38 (032) 258 32 20
+38 (032) 258 32 15
+38 (032) 258 32 13
fax: +38 (032) 258 32 66

Secretariat

Dr. Iryna Kazymyra (Symposium secretary): +38 (093) 760 49 46
Dr. Olha Kuz (Symposium treasurer): +38 (097) 588 69 84
Ms. Kateryna Kokhalevych: +38 (066) 763 56 27
Dr. Olena Golodovska: +38 (067) 153 69 60
Ms. Nataliia Pylypyshyn: +38 (097) 163 26 26