Volume 6, Number 3, 2019

In this issue

(13 articles)
Y. Blynda , L. Prokopyshyn-Rashkevych, Y. Demkiv , M. Wasilewski
16-25
V.Karkovska, R. Khomyn, M. Yakymets, N. Sudomуr
36-43
K. Danylkiv, V. Havran , M. Havran, R. Gradzki
81-89
Z. Dvulit , A. Zaverbnyy, R. Tylipska
90-98