Elite consensus as a condition for constitutional process in Ukraine

2015;
: pp.21-25
Received: March 10, 2015
Accepted: April 14, 2015
Authors: 
Lyubomyra Mandziy

Ivan Franko National University of Lviv

In the article, the author examines elite consensus as a condition for the process of Constitution creation in Ukraine. Four periods of the constitutional process in Ukraine are distinguished. The conditions of admition of the Constitution and Amendments to the Basic Law are analyzed in detail for each period in particular.

1. Balats'ka O. Instytutsiyni formy mizhelitnoyi vzayemodiyi: politolohichnyy analiz / O. B. Balats'ka. //Politolohichni zapysky. – 2012. – # 6. – Rezhym dostupu:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2012_6_14.pdf
2. Zakon Ukrayiny "Pro vidnovlennya diyi okremykh polozhen' Konstytutsiyi Ukrayiny" vid 21 lyutoho 2014 r.// Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – [Elektronnyy dokument]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-18
3. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny” vid 8 hrudnya 2004 r. (# 2222-IV) // Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – [Elektronnyy dokument]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
4. Kolodiy A. U pytannyakh konstytutsionalizmu ya velykyy konservator – Rezhym dostupu: spa.ukma.kiev.ua/konst/docs/opytuvannja.doc
5. Martynyuk R. Dylema polityky i prava v novitn'omu vitchyznyanomu konstytutsiynomu protsesi / R. Martynyuk // Natsional'nyy universytet “Ostroz'ka akademiya”. Naukovi zapysky. (Seriya “Politychni nauky”). – 2010. – Vypusk 4. – S. 290-300.
6. Politolohichnyy entsyklopedychnyy slovnyk / uporyad. V. P. Horbatenko; za red. Yu. S. Shemshuchenka, V. D. Babkina, V. P. Horbatenka. – 2-e vyd., dopov. i pererob. – K. : Heneza, 2004. ― 736 s.
7. Rishennya Konstytutsiynoho sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 252 narodnykh deputativ Ukrayiny shchodo vidpovidnosti Konstytutsiyi Ukrayiny (konstytutsiynosti) Zakonu Ukrayiny "Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny" vid 8 hrudnya 2004roku # 2222-IV (sprava pro doderzhannya protsedury vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny) // Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – [Elektronnyy dokument]. – Rezhym dostupu:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v020p710-10
8. Ukaz Prezydenta Ukrayiny "Pro Natsional'nu konstytutsiynu radu" // Sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – [Elektronnyy dokument]. – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1294/2007
9. Yushchenko V. Ukrayini potribna Konstytutsiya natsional'noho tvorennya – [Elektronnyy dokument]. – Rezhym dostupu: http://www.dt.ua/1000/1550/62151/.