Metropolian Andrey Sheptycky on communism, fascism, and extreme nationalism ideologies

2015;
: pp.7-11
Received: February 16, 2015
Accepted: March 25, 2015
Authors: 
Oksana Volynets

Lviv Polytechnic National University

 

This particular work researches the attitude of Metropolitan Andriy Sheptycky to communism, fascism and extreme nationalism ideologies on the basis of a systematic approach, comparison methods, and content analysis. As a conclusion it was determined that Andriy Sheptycky position has transformed from bound perception to absolute and inherent rejection for those inhumane ideologies and their violent methods of political actions. This was done under the influence of social and political realities of that time.

Volynets O.O. Ukrainska Hreko-Katolytska Tserkva i derzhava. Teoriia i praktyka vzaiemodii / Oksana Volynets, Mykola Hetmanchuk, Liubomyr Rzhyskyi // Monohrafiia. – Lviv: Vydavnytstvo NU «Lvivska politekhnika», 2007. – 264 s.
2. Hrynokh I. Sluha Bozhyi Andrei – blahovisnyk yednosty /Ivan Hrynokh. – Miunkhen, 1961. – 220 s.
3. Korolevskyi K. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi (1865 – 1944) / Kyrylo Korolevskyi. – Lviv: «Svichado», 2014. – 489 s.
4. Lentsyk V. Vyznachni postati ukrainskoi Tserkvy: Mytropolyt Andrei Sheptytskyi i Patriarkh Yosyf Slipyi / Vasyl Lentsyk. – Lviv: «Svichado», 2001. – 606 s.
5. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi: Zhyttia i diialnist. Dokumenty i Materialy 1899-1944. – T. II. Tserkva i suspilne pytannia. Kn. 1. Pastyrske vchennia ta diialnist /Za red. A. Kravchuka. – Lviv: «Misioner», 1998. – 570 s.
6. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi: Zhytytia i diialnist. Dokumenty i Materialy 1899-1944. – T. II. Tserkva i suspilne pytannia. Kn. 2. Lystuvannia / Za red. A. Kravchuka. – Lviv : «Misioner», 1999.
7. Mytropolyt Andrei Sheptytskyi u dokumentakh radianskykh orhaniv derzhavnoi bezpeky (1939 – 1941 rr.). – K.: Ukrainska Vydavnycha Spilka, 2005. – 480 s.
8. Nebesniak Ie. Mytropolyt Andrei / Yevhen Nebesniak. – Rym – Lviv: Salvyd, 2003. – 346 s.