Role of German national minority in social and political life of modern Poland

2015;
: pp.39-43
Received: February 24, 2015
Accepted: March 30, 2015
Authors: 
Natalija Shypka

Ukrainian Army Academy

The research paper analyzes role and place of German national minority in social and political life of the Republic of Poland. It has been defined that German community is an active subject of ethno-national policy, as well as that this minority is actively engaged in the election process through its own elective committees; it is presented at both the national and local self-governance levels.

1. Archiwum Akt Nowych (AAN), KC PZPR, sygn.237/V/75, Ludność niemiecka według stanu na dzień 31 marca 1952r.
2. Berlińska D. Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. / Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1999. – 400 s.
3. Browarek T. Życie organizacyjne mniejszosci niemieckiej w Polsce po 1989 roku. Mobilizacja i etniczność / pod.red. M. Giedrojć, D. Kowalewska, M. Mieckowska / Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL, 2012. – 298 s.
4. Budyta –Budzyńska, Mniejszości narodowe – bogactwo czy problem? / Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2003. – 245 s.
5. Chałupczak H. / Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995. / Chałupczak H., Browarek T. – Lublin, 1998 – 230 s.
6. Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania inicjatyw lokalnych [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fundacja.opole.pl/index.php?id=1
7. Jas-Koziarkiewicz M., «Podróże po mniejszym niebie». Dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce, jako prasa środowiskowa po 1989 roku / Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, Warszawa, 2009. – 160 s.
8. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna - NSP 2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ludnosc-sta...
9. Osękowski C., Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945-1956. Procesy inegracji i dezintegracji / C. Osękowski. – Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, , 1994. – s.138.
10. Portal niemców w Polsce [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.vdg.pl/pl/article/15-sejmik-wojewodztwa-opolskiego
11. Sprawozdanie stenograficzne z 7. Posiedzenia Sejmu, X kadencja. 12 września 1989r.
12. Stosunek polaków do innych narodów [Електронний ресурс] // Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) –Warszawa – luty 2003. – BS/12/2013 –– Режим доступу: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_012_13.PDF
13. Strauchold G. Problem ludności rodzimej na Ziemiach Zachodnich i Północnych a zagadnienie mniejszości niemieckiej w latach 1945-1948 / G. Strauchold – Wrocław: Wrocławskie studia z historii najnowszej,, 1995. –. 365s.
14. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991 r. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000006258.pdf
15. Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowosciowe i etniczne w Polsce 2006-2008 / [G. Gulaszewskiego i M.Chmielewskiego], – Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2010. –348 s.