Volume 5, 2019

In this issue

(12 articles)
Petro Kravets, Yevhen Burov, Vasyl Lytvyn
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2019.01.026
pp. 26-39
Olga Artemenko, Oksana Kunanets, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Kunanets
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2019.01.062
pp. 62-69
Oleh Veres, Ihor Karpov, Yaroslav Kis, Ihor Rishnyak
DOI: https://doi.org/10.23939/sisn2019.01.078
pp. 78-89