Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів)

2008;
: сс. 124 – 130
Authors: 
Драган Я.П.

Національний університет «Львівська політехніка»

Ставиться проблема ролі математичного забезпечення обчислювальних (чи радше комп’ютерних) систем як суттєвого засобу сучасних наукових досліджень та практичного використання їхніх результатів. Викладені погляди на способи розв’язування цієї проблеми, проілюстровано моделями стохастичних коливань і прикладом запровадженої моделі як періодично корельованого ізостаціонарного випадкового процесу – реалізації цього підходу.

1. Dragan Ya.P. Energy concept in the theory of non-sastionary stochastic signals: representations,
transformations, statistical estimation // Latvian signal procesing in tern.conf., Apr 23-26, 1990:
Riga:Zinne, 1990. – P. 32–36. 2. Драган Я.П. О периодически коррелированных случайных процессах
и системах с периодически изменяющимися параметрами // Отбор и передача информации. –
1969. – Вып. 22. – С.27–33. 3. Драган Я.П. Случайные процессы с конечной средней мощностью, их
спектры и гармонизуемость // Тез.докл. 2-й Вильнюс. конф. по теории вероятности и
математической статистике. – Вильнюс: изд. Ин-та математики и кибернетики АН Лит ССР,
1977, т.1. – С.133–134. 4. Драган Я.П. Гармонізовність і спектральний розклад випадкових процесів
зі скінченною середньою потужністю // Доп. АН УРСР, Сер. А., 1978. – №8. – С.679–684.
5.Информационные связи био-гоммо-геофизических явлений и элементы их прогноза / К.С.
Войчишин, Я.П. Драган, В.Н. Куксенко, В.И. Михайловский. – К: Наукова думка, 1974. – 208с.
6. Драган Я.П., Яворський І.М. Опис ритміки морського хвилювання // Вісник АН УРСР, 1977. №2. –
С.26–36. 7. Драган Я.П., Яворский И.Н. Ритмика морского волнения и подводные акустические
сигналы. – К.: Наукова думка, 1982. – 248с. 8. Драган Я.П., Рожков В.А., Яворский И.Н. Методы
вероятностного анализа океанологических явлений. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 319с. 9. Драган
Я.П. Енергетична концепція як підсумок та основа сучасної лінійної теорії стохастичних сигналів
// Фізичний збірник Наук.т-ва ім. Т. Шевченка у Львові, 1993. – С.222–233. 10. Драган Я.
Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сигналів. – Львів: Центр стратегічних
досліджень екобіотехнічних систем, 1997. – 361с. 11. Gardner W.A., Napolitano A., Paura L.
Cyclostationarity: Half a century of research // Signal Processing, 2006, №86. – Р.639–697.
www.EseviorComputerScience.com 12. Коронкевич О. І.. Лінійні динамічні системи під дією
випадкових сил // Записки Львів. ун-ту ім.Ів.Франка, 1957, Ч.44. – №8. – С.175–183. 13. Драган Я.П.
Феномен Слуцького і корені системного аналізу проблеми обгрунтування стохастичних моделей
ритміки // Комп’ютерні технології друкарства. – 2005, №14. – С.89–118. 14. Travino G. An heuristic
overview of of nonstationarity // Proc. Of the workshop on Nonstationаry stochastic processes and their
applications, Hampton, Virginia Aug.1-2, 1991, Singapore at all: World scientific, 1992. – H.48–61.
15. Hurd H.L. An investigation of periodically correlated stochactic processes. Ph. D. diss., Duke univ.,
North Carolina, 1969.