Система аналізу та видобування медичних даних

2008;
: сс. 109 – 116
Authors: 
Григорович А.Г., Григорович В.Г.
  1. Дрогобицький педагогічний ліцей
  2. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра інформаційних систем і технологій

Описано систему опрацювання медичних даних, які використовуються дільничними терапевтами. При побудові системи запропоновано використовувати технологію сховищ даних. Генерування статистичних звітів в системі здійснюється на основі відповідних перехресних таблиць – запитів до гіперкубу даних.

1. Завалій Т.І. Оцінка якості класифікаторів, побудованих на основі правил, виведених з
таблиці медичних даних за допомогою теорії неточних множин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська
політехніка» «Інформаційні системи та мережі». – № 519. – С.122–132. 2. Кравець Р.Б.,
Скребець Ю.В. Інтелектуальна система підтримання прийняття рішень для служби швидкої
допомоги // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – № 519. «Інформаційні системи та
мережі». – С.198–206. 3. Лещинський Є.Я. Моделювання процесу збирання та подання ієрархічно
організованої інформації на прикладі спостережень за імунологічними пацієнтами // Вісник Нац.
ун-ту «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі». – № 519. – С.214–225.
4. Нікольський Ю.В., Щербина Ю.М. Дослідження ефективності використання дерев прийняття
рішень для прогнозування діагнозу в медицині // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»
«Інформаційні системи та мережі». – № 519. – С.244–254 5. Петрухин В.А. Математические
модели, системы сбора, обработки и интерпретации медицинской информации: Рукопись. Дис. …
д-ра техн. н. по специальности 05.13.06 “Автоматизированные системы управления и
прогрессивные информационные технологии”. – Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН
Украины. – К., 2005. 6. Ляшенко Т.В. Автоматизована система підтримки прийняття лікарських
рішень (на прикладі тиреотоксичного серця). – Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 /; Донец.
нац. ун-т. – Донецьк, 2003. 7. Омар А.Х. Авадала. Методи і моделі створення природно-мовного
інтерфейсу експертної системи медичної діагностики: Рукопис. Дис. ... канд. техн. н. за спеціаль-
ністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології”. –
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. – Харків, 2005.
8. Пилипенко М.В. Моделі та алгоритми діагностики в медичних інформаційних системах:
Рукопис. Дис. ... канд. техн. н. за спеціальністю 05.13.06 — автоматизовані системи управління та
прогресивні інформаційні технології. — Херсонський національний технічний університет. –
Херсон, 2005. 9. Дереза А.Ю. Дослідження та впровадження інформаційних технологій
оперативного аналізу в системах медичного моніторингу: Рукопис. Дис. ... канд. техн. н. за
спеціальністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні
технології”. – Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2006.