Технологія аналітичного моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем на основі блок-схем алгоритмів їх поведінки

2008;
: сс. 171 – 181
Authors: 
Мандзій Б.А., Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра теоретичної радіотехніки і радіовимірювань

Запропоновано удосконалену концепцію технології моделювання об’єктів проектування, в якій передбачено формалізований метод формування логіко-ймовірнісної моделі. Розроблена методологія орієнтована на автоматизацію процесу моделювання і на її основі створено прототип програмного забезпечення для побудови та аналізу логіко-ймовірнісних моделей складних систем.

1. Ярлыков М.С. Радиоэлектронные комплексы – современный этап развития
радиоэлектроники // Радиотехника. – 1995. – № 4–5. – С.134–136. 2. Волочій Б.Ю. Технологія
моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем. – Львів: Вид-во Національного
університету "Львівська політехніка", 2004. – 220 с. 3. Волочій Б.Ю. Технології моделювання
алгоритмів функціональної та надійнісної поведінки телекомунікаційних систем // Збірник
наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – К.,
2006. – Вип. 35.– С. 31 – 40. 4. Volochiy B., Ozirkovskyy L., Makhovskyy A. Modeling of fault-tolerant
system with mixed structural redundance on the basis of iterative principle of construction // Матеріали
VII Міжнародної науково-технічної конференції TCSET 2006 „Сучасні проблеми радіоелектроніки,
телекомунікацій та комп’ютерної інженерії”. – Львів: – Вид-во Нац. ун-ту „Львівська
політехніка”, 2006. – С. 189 – 190. 5. Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Улибін Д.О. Марковська
модель як засіб комплексного моделювання інформаційних систем з функціональним резервуванням
// Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”, 2003. – C. 101–109. 6. Mandzij B., Woloczij B.,
Ozirkowskyj L., Ulybin D. Kompleksowe modelowanie systemu informatycznego z rezerwowaniem
funkcjonalnym // Prace II Krajowego Sympozjumu „Modelowanie i symulacja komputerowa w technice”
MiS’2003, Lodz, 2003. – S. 133 – 136. 7. Volochiy B., Matichyn O., Ozirkovskyy L. Specialized program
module for forming the program models of behavior algorithms of information systems // Матеріали VII
Міжнародної науково-технічної конференції TCSET 2006 „Сучасні проблеми радіоелектроніки,
телекомунікацій та комп’ютерної інженерії”, Львів. – Вид-во Нац. ун-ту „Львівська політехніка”,
2006. – С. 181 – 182. 8. Volochiy B., Ozirkovskyy L., Matichin O. Mathematical software for creation of
fault-tolerant systems program models // Proceedings of the VIIIth International Conference CADSM 2005
– P. 372. 9. Мандзий Б.А., Волочий Б.Ю., Матичин А.В., Озирковский Л.Д. Концепция программного
модуля для моделирования структуры и поведения информационных систем // НАДЕЖНОСТЬ И
КАЧЕСТВО: Труды международного симпозиума. Т.1 / Под ред. Н.К. Юркова. – Пенза: Изд-во
Пенз. гос. ун-та, 2006. – С. 13 – 15.