Пакет програм для наближення неперервним і гладким мінімаксним сплайном

2010;
: сс. 15 – 23
Authors: 
Андруник В.А.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Розкрито функціональні можливості пакета програм “АпроКріо”. Описано його призначення та особливості застосування

1. Чапля Є. Я. Пакет програм для неперервного і гладкого рівномірного сплайн-наближення високоточної низькотемпературної характеристики («Апрокріо») / Є. Я. Чапля, П.С. Малачівський, М. І. Дзюбачик, Б. Р. Монцибович, А. Р. Торський, В. А. Андруник // Свідоцтво про реєстрацію авт. права на твір № 20705 від 30.05.2007 / Державний департамент інтелектуальної власності МОНУ. − 80 с. 2. Andrunyk V. Continuous and smooth minimax spline-approximation of sensor temperature characteristic and its sensitivity / Vasyl Andrunyk, Petro Malachivskyy, Yaropolk Pizyur, Vasyl Yatsuk // Pomiary, automatyka, kontrola (PAK). − 2007. − Vol. 53, − nr 9bis – S. 617–620. 3. Андруник В. Неперервна й гладка мінімаксна сплайн-апроксимація експоненційним виразом / Василь Андруник, Петро Малачівський // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 5. – C. 85–97. 4. Малачівський П. Неперервна апроксимація характеристики термодіодного сенсора і його чутливості сумою многочлена й експоненти з нелінійним параметром / Петро Малачівський // Вимiрювальна технiка та метрологiя. – 2008. – № 69. – С. 84–89. 5. Андруник В. А. Неперервна мінімаксна сплайн-апроксимація температурної характеристики та чутливості термодіодного сенсора логарифмічним виразом / В. А. Андруник, П. С. Малачівський // Вiсник Вінницького полiтехнiчного інституту. – 2007. – № 5. – C. 108–115. 6. Попов Б. А. Pавномерное приближение сплайнами. – Киев: Наук. думка, 1989. – 272 с. 7. Малачiвський П., Андруник В. Рiвномiрне сплайн-наближення // "Комп'ютерні технології друкарства", № 7. – Львів: Українська академія друкарства,
2002. – С. 107–115. 8. Иващенко А. Н., Шварц Ю. М. Аппроксимация термометрических характеристик кремниевых диодных сенсоров температуры // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника: Межвед. сб. науч. тр. – 2003. – Вып. 38. – С. 61–70. 9. Пізюр Я. В., Попов Б. О. Побудова многочленних ермітово-чебишовських сплайнів третього степеня // Волинський математичний вісник. − 1995. − Вип. 2. − С. 129–131. 10. http://www/mapleapps.com/categories/mathematics/numerics/html/ratappr.html 11. Каленчук-Порханова А.А, Вакал Л.П. Пакет программ аппроксимации функций // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2008. – №7. – С. 32–33. 12. Говорухин В., Цибулин Б. Компьютер в математическом исследовании: Maple, Matlab. – СПб.: Питер, 2001. – С. 619.