Розширення функціональних можливостей СКБД Postgresql для оптимізації пошуку інформації у файлах баз даних

2010;
: сс. 181 – 194
Authors: 
Рудакевич Т.М., Цегелик Г.Г.

Львівський національний університет імені. Івана Франка, кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

Розглянута задача реалізації методу пошуку інформації у файлах БД, який враховує розподіл імовірностей звертання до записів, в СКБД PostgreSQL через розширення її функціональних можливостей. Наведено розв’язок підзадачі – реалізацію аналізатора статистики звертань до записів.

1. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 3: Сортировка и поиск / Д. Кнут. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 832 с. 2. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах / Дж. Мартин. – М.: Мир, 1980. – 644 с. 3. Цегелик Г.Г. Организация и поиск информации в базах данных / Г.Г. Цегелик. – Львов: Вища шк., 1987. – 176 с. 4. Цегелик Г.Г. Системы распределенных баз данных / Г.Г. Цегелик. – Львов: Свит, 1990. – 168 с. 5. Мельничин А.В. Ефективність методу пошуку інформації у файлах баз даних, який враховує розподіл імовірностей звертання до записів / А.В. Мельничин, М.І. Філяк, Г.Г. Цегелик // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. – 2006. – № 6. – С. 187–191. 6. Цегелик Г.Г. Моделювання та оптимізація доступу до інформації файлів баз даних для однопроцесорних і багатопроцесорних систем / Г.Г. Цегелик. – Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 192 с. 7. Lawrence A.R. The POSTGRES Data Model / A.R. Lawrence, M. Stonebraker // Proceedings of the 13th International Conference on Very Large Data Bases, 1987. – 518p.