Data processing systolic systems synthesis in real time is researched

2015;
: pp. 444 - 457
Authors: 
Volodumyr Hrytsyk, Volodumyr Hrytsyk, Andrij Zozulya
  1. Information Systems and Networks Department, Lviv Polytechnic National University, S. Bandery Str., 12, Lviv, 79013, UKRAINE
  2. Computer Systems and Networks Department, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ruska Str., 56, Ternopil, 46001, UKRAINE

The basic system structures of synthesis of complex systolic systems for data processing tasks by parallel algorithms are considered in this paper. These parallel algorithms are part of hardware-oriented methods for system structures of information and analytical systems in real time implementing.

1. EU research: from FP7 to Horizon 2020//research*eu focus magazine № 15. — 2015. — p13.
2. Why The EU is betting big on 5G.
3. Грицик В. В. Інформаційні технології і системи у застосуванні комп’ютерного зору / Грицик В. В. ; ДНДІІІ. — Львів : Сполом,2009. — 115 с. 11.
4.Опрацювання відеозображень біологічних клітин людини для різних умов апоптозу. Результати практичних експериментів апоптичних зображень клітин людини у рамках реалізації інформаційно-аналітичних систем : дисертація / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2013. — 354 с. — Додаток 1 (27 с.).
5.Грицик В. В. Оцінки якості передавання і комп’ютерна обробка даних образів / Грицик В. В. // Доповіді НАН України. — 2008. — № 9 : Інформатика та кібернетика. — С. 43-48.
6.Грицик В. В. Інформаційний відеоскоп надвисокої роздільної здатності для дослідження запрограмованої смерті (апоптозу) пухлинних клітин людини / Грицик В. В., Стойка Р. С., Грицик В. В.(мол.), Опотяк Ю. В., Цмоць І. Г., Ключівська О. Ю. // Інформаційні технології і системи. — 2005. — Т. 8. — № 1. — С. 5-11.
7.Джордж Ф. Люггер. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем / Джордж Ф. Люггер. — М.; С-Пб.; К. : Вильямс, 2005. — 863 с.
8.Грицик В. В. Моделі і засоби адаптивного опрацювання відеопотоків у системах комп’ютерного зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.13.23. «Системи та засоби штучного інтелекту» / Володимир Володимирович Грицик ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. — Харків, 2013. — 35 с.
9.Грицик В. В. Обробка складних зображень та їх розпізнавання в інформаційно-аналітичних системах комп’ютерного зору / Грицик В. В. // Доповіді НАН України. Секція інформатики та кібернетики. — 2009. — № 3. — С. 49-54.
10.Грицик В.В., Грицик В.В., Зозуля А.М. Дослідження паралельних алгоритмів на ООС на систолічних системах. — ДНДІІІ. — Препринт №Д1.- 2009. — 23с.
11.Грицик В.В., Грицик В.В., Зозуля А.М. Дослідження паралельного опрацювання інформації визначення основних імовірнісних хаорактеристик марківських процесів на систолічних системах ООС. — ДНДІІІ. — Препринт №Д2. — 2009. — 35с.
12. Параллельная обработка информации : в 5 т. — Т. 5 : Проблемно-ориентированные и специализированные средства обработки информации / под ред. Малиновского Б. Н., Грицыка В. В. ; АН УССР. Физ.-мех. ин-т. — К. : Наук. думка, 1985. — 504 с.

Грицик В.В. Дослідження базових системних структур синтезу систолічних систем опрацювання даних в задачах розв’язку реального часу / Грицик В.В., Грицик В.В., Зозуля А.М. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 12 назв.