Spelling influence on the letters frequency in texts

2015;
: pp. 300 - 309
Authors: 
Ihor Kulchytskyy, Uliana Shandruk

Applied Linguistics Department, Lviv Polytechnic National University, S. Bandery Str., 12, Lviv, 79013, UKRAINE
 

The article is dedicated to one of the most important areas of quantitative studies of language and speech that is the study of information and statistical properties of text. On the basis of works by Les Martovych an attempt was made to verify impact of spelling on the relative frequency of letters in the text. A number of relevant conclusions were made.

1. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: В 2. т. / И. А. Бодуэн де Куртенэ .— М., 1963.
2. Бук Соломія Лінгвостатистичний опис «Не спитавши броду» Івана Франка / Соломія Бук [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/ Philol/www/visnyk/55_2011/55_2011_Buk.pdf
3. Бук Соломія Сучасні методи дослідження мови письменника у слов’янознавстві / Соломія Бук [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/page/n61/010.pdf
4. Верхозин С. С. О статусе количественных методов в лингвистике / С. С. Верхозин [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/o-statuse-kolichestvennyh-metodov-v-lin...
5. Гладкий, А. В. «Математические методы изучения естественных языков», Математическая логика, теория алгоритмов и теория множеств, Сборник работ. Посвящается академику Петру Сергеевичу Новикову к его семидесятилетию, Тр. МИАН СССР, 133, 1973, 95–108 [Електронний ресурс] .— Режим доступу : http://www.mathnet.ru/links/ 3ff1f6b395ed41df319615fb89072f40/ tm2737.pdf
6. Гнатенко Л. А. Староукраїнський правопис останньої чверті XIV — першої чверті XVII ст. у зв’язку з проблемою другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу (букви на позначення голосних звуків) / Гнатенко Л. А. — К., 1997.
7. Гузар О. Правописна концепція НТШ і питання уніфікації єдиного українського правопису на зламі ХІХ-ХХ століть / О. Гузар // Український правопис та реалії сьогодення / Матеріали засідань Мовознавчої комісії та Комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1994-1995 рр. — Львів, 1996. — 13 c.
8. Історія українського правопису: XVI — XX століття. Хрестоматія. — Київ: Наукова думка, 2004. — 584 с.
9. Кригін М. Ю. , Широков В. А. Дослідження інформаційно-статистичних властивостей українського тексту / М. Ю. Кригін, В. А. Широков // Математические машины и системы. — ІПММС НАНУ, 2000. — N 1. — С. 120–127.
10. Кукушкина О. В., Поликарпов А. А., Хмелёв Д. В. Определение авторства текста с использованием буквенной и грамматической информации / О. В. Кукушкина, А. А. Поликарпов, Д. В. Хмелёв // Проблемы передачи информациию. — 2001. — Том 37, Вып. 2. — С. 96-109.
11. Кульчицький І. М. Технічні аспекти опрацювання комп’ютером природномовної інформації / І. М. Кульчицький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформаційні системи та мережі. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2014. — № 783. — С. 344-353.
12. Малютов М. Б. Обзор методов и примеров атрибуции текстов / М. Б. Малютов. — Бостон: Северо-восточный университет США, 2005. — 40 с.
13. Марков А. А. Пример статистического исследования над текстом «Евгения Онегина», иллюстрирующий связь испытаний в цеп / А. А. Марков // Изв. Имп. акад. наук. Сер. 6. — 1913 г. — № 3. — С. 153-162.
14. Мартович Лесь. Не-читалник и иньші оповідання. Вид. 2 .— Львів: 1922 .— 96 с.
15. Мартович Лесь. Повне зібрання творів. Т. 1. / За редакцією Г. Марчук. — Івано-Франківськ, ЛІК, 2011. — Т.1. — 340 с.
16. Мартович Лесь. Стрибожий дарунок і иньші оповідання .— Львів: Будзиновський, 1905 .— 96 с.
17. Мартович Лесь. Хитрий Панько і иньші оповідання .— Львів: Вид. Спілка, 1903 .— 103 с.
18. Методы изучения лексики / под ред.. А. Е. Супруна. — Минск: Издательство БГУ им. В. И. Ленина, 1975 г. — 232 с.
19. Москаленко А. А. Історія українського правопис (радянський період) / А. А. Москаленко. — Одеса, 1968. — С. 47.
20. Німчук В. В. Проблеми українського правопису в XX ст / В. В. Німчук // Літературна Україна. — 2001 р.
21. Огієнко І. Нариси з історії української мови: система українського правопису / І. Огієнко // Популярно-науковий курс з історичним освітленням. — Варшава, 1927. — С. 16-20
22. Родионова Е. С. Методы атрибуции художественных текстов / Е. С. Родионова // Структурная и прикладання лингвистика. — С.-Петерб. Ун-та, 2008. — Вып. 7. — С. 118-127.
23. Ружевич Н. А. Математична статистика: Навч.посібник для студ. базового напряму Прикладна математика / Н. А. Ружевич : Національний ун-т Львівська політехніка .— Л. : Видавництво Національного ун-ту Львівська політехніка, 2001 .— 167с.
24. Русанівський В. М. Стосунок «проєкту» до реального українського правопису / В. М. Русанівський // Мовознавство. — 2002 р. — № 6. — С. 92-98.
25. Словарь украинского языка, собранный редакцией журнала «Киевская старина»/ Редактировал, с добавлением собственных материалов, Б. Д. Гринченко. — К., 1907. — С. 23.
26. Стан української літературної мови. XVIII. Історія українського правопису. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://litopys.org.ua/ohukr/ohu20.htm
27. Статистичні параметри стилів / за ред. Перебийніс В.С. — Київ: Наукова Думка, 1967. — 260 с.
28. Український правопис. — 4-те вид., виправл. і доповн. — К., 1993. — С. 6
29. Фрумкина Р. М. Роль статистических методов в современных лингвистических исследованиях // Шаумян, С. К. Математическая лингвистика / ответственный редактор С. К. Шаумян .— Москва : Наука, 1973 .— С. 156-183
30. Хмелёв Д. В. Распознавание автора текста с использованием цепей А.А. Маркова / Д. В. Хмелёв // Вести. МГУ. Сер. 9. Филология. — 2000. — С. 115-126.
31. Широков В. А. Інформаційна теорія лексикографічних систем / В. А. Широков .— К.: Довіра, 1998 .— 331 с.
32. Cantos G. P. Statistical methods in language and linguistic research / G. P. Cantos. — CT: Equinox, 2013.
33. Dabagh R. M. Authorship Attribution and Statistical Text Analysis / R. M. Dabagh // Metodološki zvezki. — 2007. — Vol. 4, № 2. — P. 149-163.
34. Gries Th. S. Quantitative methods in linguistics / Th. S. Gries. — CA: University of California. — 13 p.
35. Mendenhall T. C. The characteristic curves of composition / T. C. Mendenhall // Science. — 1887. — Vol. 9. — P. 237-249.

Кульчицький І. М. Вплив орфографії на частоту букв у текстах / Кульчицький І. М., Шандрук У. С. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 35 назв.