Вимоги до сучасних електронних навчальних видань і можливості їх реалізації у середовищі Adobe Captivate

Authors: 
Анохін В. М.

Харківський національний економічний університет

Наведено вимоги до сучасних електронних навчальних видань (ЕНВ). Класифіковано типи навчальних матеріалів в електронних навчальних виданнях. Наведено рекомендації із створення ЕНВ, які автор використав для розроблення навчально-методичного комплексу за допомогою середовища Adobe Captivate.

There are the requirements for modern electronic training edition (ETE) in the work. There is the classification of types of ETE training materials in the work. The recommendations for the creation of ETE were performed, which the author has embodied to training method complex by means of Adobe Captivate environment.

  1. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів. – МОН України, наказ № 588 від 27.06.2008 р.
  2. ДСТУ 7157:2010 “Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихiднi вiдомостi”.
  3. Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nauka.lp.edu.ua/fileadmin/nauka/files/Normatuvni_dokymentu_NYLP /p.383- 394_pro_electronni_nav4alni_vudannja.pdf.
  4. Хортон У. Электронное обучение: инструменты и технологии. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. – 256 с.
  5. Бондаренко О. Вимоги до мультимедійних систем навчання та їх класифікація // Рідна школа. – 2007. – № 3 (926). – С. 60–63.
  6. Гуревич Р.С. Проектування, створення та використання електронних підручників // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: зб. наук. пр. / за заг. ред. Н.Г. Ничкало. – Харків : НТУ “ХПІ”. – 2007. – С. 453–458.
  7. Березовський В.С., Створення електронних навчальних ресурсів та онлайнове навчання / І.В. Стеценко., І.О. Завадський. – К.: Вид. група BHV, 2011. – 208 с.
  8. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие.– М.: Педагогика, 1989. – 416 с.