Volume 803, 2014-1

In this issue

(15 articles)
A. M. Krychkovska, Zh.P. Parashchyn, O. Shved, I. I. Hubytska, L. D. Bolibrukh, V. P. Novikov