THE RIGHTS OF THE CHILD AND THE DUTIES OF THE JOURNALIST: THE LEGAL BASIS FOR THE MORAL NORMS OF JOURNALISM ABOUT CHILDREN

2019;
: pp. 110-121
1
Lviv Polytechnic National University

The article is methodically and compositionally subordinated to the ideological design of the investigation, which consists in determining the degree of legitimacy of moral norms of 111 journalism concerning children. Сonsequently, the main focus of the exploration is on identifying legal arguments to confirm or wave aside the provisions of professional ethics which regulate the activities of international and Ukrainian journalists in the preparation of materials concerningchildren. In the article is submitteda detailed analysis of international and national legal documents on children’s rights, Ukrainian media and other legislation, on the one hand, and international and Ukrainian documents on journalistic morals that designate the professional behavior of journalists with children, on the other. Their simileis carried outin the key to installation an ideological relationship between the relevant provisions of morality and law at the international and Ukrainian levels. It is clarified which provisions on the moral behavior of journalists with children are legally justified; which provisions on the moral behavior of journalists with children are without a legal basis; which provisions of the legislation on the rights of the child should be made into journalistic ethics documents concerning the behaviour with children. Caught out and explained the causes of problems of lawful and unlawful, at the same time, the norms of journalistic morals concerning children, other weak and strong stance of documents. The urgency of carrying out regular editions of moral norms of journalism about children in order to specify them and legalize them is proved.

1.Dzomba N. Problemy zhurnalist·sʹkoyi morali shchodo prav dytyny / Nataliya Dzomba // Visn. Natsion. un-tu “Lʹvivsʹka politekhnika”. Ser.: Zhurnalist·sʹki nauky : zb. nauk. pr. – 2018. – Vyp. 896. – S. 33–40.

2. Dity v media: yak vysvitlyuvaty y dotrymuvatysya pravyl : Spetsialʹnyy zvit / HO “Telekrytyka”; za zah. red. N. Lyhachovoyi, D. Dutsyk. – K., 2016. – 48 s. – Rezhym dostupu: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, vilʹnyy (data zvern.: 12. 02. 2019). – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

3. Dity ta zbroyni konflikty. Pam’yatka dlya zhurnalistiv, yaki pratsyuyutʹ nad syuzhetamy pro ditey u zbroynomu konflikti. – Elektron. st. – 2 s. – Rezhym dostupu: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/pamyatka.pdf, vilʹnyy (data zvern.: 04.02.2019). – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

4. Dorozhnya karta // Dity v media: yak vysvitlyuvaty y dotrymuvatysya pravyl : Spetsialʹnyy zvit / HO “Telekrytyka”; za zah. red. N. Lyhachovoyi, D. Dutsyk. – K., 2016. – C. 4–9. – Rezhym dostupu: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, vilʹnyy (data zvern.: 08.02.2019). – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

5. Zakon Ukrayiny “Pro drukovani zasoby masovoyi informatsiyi (presu) v Ukrayini”: Zakon vid 16.11.1992 № 2782-KHII // Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrayiny” / VR Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2782-12 (data zvern.: 12.02.2019).

6. Zakon Ukrayiny “Pro informatsiyu”: Zakon vid 02.10.1992 № 2657-KHII // Baza danykh “Zakonodavstvo 121 Ukrayiny” / VR Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 (data zvern.: 13.02.2019).

7. Zakon Ukrayiny “Pro okhoronu dytynstva” : Zakon vid 26.04.2001 № 2402-III // Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrayiny” / VR Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (data zvern.: 10.02.2019).

8. Zakon Ukrayiny “Pro telebachennya i radiomovlennya”: Zakon vid 21.12.1993 № 3759-KHII // Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrayiny” / VR Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12 (data zvern.: 10.02.2019).

9. Ivanov V. Serdyuk V. Zhurnalist·sʹka etyka : рidruchnyk / рeredm. V. Mostovoho. – 2-he vyd., vypr. – K.: Vyshcha shk., 2007. – 231 s.

10. Kodeks etyky ukrayinsʹkoho zhurnalista // Komisiya z zhurnalist·sʹkoyi etyky : sayt. – Elektron. tekst. dani. – Rezhym dostupu: http://www.cje.org.ua/ua/code, vilʹnyy (data zvern.: 01.02.2019). – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

11. Kodeks movlennya // Natsionalʹna rada Ukrayiny z pytanʹ telebachennya i radiomovlennya. – Elektron. tekst. dani. – 2015. – Rezhym dostupu: https://ms.detector.media/media_law/government/natsrada_oprilyudnila_pro... y_proponue_pidpisati_movnikam/, vilʹnyy (data zvern.: 05.02.2019). – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

12.Konventsiya OON pro prava dytyny. – Elektron. pidruch. – 49 s. – Rezhym dostupu: https://www.unicef.org/ukraine/ukr/convention_small_final.pdf, vilʹnyy (data zvern.: 28.01.2019). – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

13. Kryminalʹnyy kodeks Ukrayiny: Zakon vid 05.04.2001 №2341-III // Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrayiny” / VR Ukrayiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (data zvern.: 18.02.2019).

14.Kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny : Zakon vid 13.04.2012 № 4651-VI // Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrayiny” / VR Ukrayiny. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/4651- 17 (data zvern.: 18.02.2019).

15. Kuznetsova O. Pravovyy zakhyst malolitnikh i nepovnolitnikh vid shkidlyvoho vplyvu ZMI v Ukrayini ta zakordonom / Olena Kuznetsova. – Elektron. st. – Rezhym dostupu: http://old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk26/Statti_Kuznecova.htm, vilʹnyy (data zvern.: 9.09.2018). – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

16. Media ta prava dytyny. Posibnyk dlya zhurnalistiv, stvorenyy samymy zhurnalistamy / MediaWise; MHO “Internʹyuz Ukrayina”. – 2009. – 64 s. – Rezhym dostupu: https://www.unicef.org/ukraine/1329-mediachildright_ukr.pdf, vilʹnyy (data zvern.: 09.02.2019.). – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

17. Metodychni rekomendatsiyi z pytanʹ dotrymannya prav dytyny zasobamy masovoyi informatsiyi, ukhvaleni Komitetom z pytanʹ svobody slova ta informatsiynoyi polityky // Dity v media: yak vysvitlyuvaty y dotrymuvatysya pravyl : Spetsialʹnyy zvit / HO “Telekrytyka”; za zah. red. N. Lyhachovoyi, D. Dutsyk. – K., 2016. – C. 42–48 . – Rezhym dostupu: http://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_new.pdf, vilʹnyy (data zvern.: 12.01.2019.). – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

18. Mizhnarodna federatsiya zhurnalistiv (MFZH). Normy ta pryntsypy vysvitlennya u media pytanʹ, shcho stosuyutʹsya ditey // Media ta prava dytyny. Posibnyk dlya zhurnalistiv, stvorenyy samymy zhurnalistamy / MediaWise; MHO “Internʹyuz Ukrayina”. – 2009. – C. 51–52. – Rezhym dostupu: https://www.unicef.org/ukraine/1329-mediachildright_ukr.pdf, vilʹnyy (data zvern.: 12.01.2019). – Zahol. z ekranu. – Mova ukr.

19. Naydʹonova L. Yak zakhystyty dytynu v mediaprostori: psykholohichnyy aspekt / Lyubov Naydʹonova // Dity v media: yak vysvitlyuvaty y dotrymuvatysya pravyl : Spetsialʹnyy zvit / HO “Telekrytyka”; za zah. red. N. Lyhachovoyi, D. Dutsyk. – K., 2016. – S. 14–22. – Rezhym dostupu: http://ms.detector.media/content/file