Factors of Psychological Influence Headlines of Newspapers “ Vysokyy Zamok”, “ Ekspres”, “ Ratusha”

2020;
: 53-62
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

The article determines the psychological impact of newspaper headlines as a hidden, unconscious change in attitudes, intentions, perceptions, and ratings of readers. The essence of the psychological impact of the newspaper headline is the penetration into the psyche of recipients to read the materials of the newspaper, its acquisition, change of views, motives and attitudes. The factors of psychological influence of the headlines of Lviv newspapers on their readers are analyzed and systematized: functions, means, methods, techniques, effects for the unconscious, latent change of thoughts, attitudes, views of the recipients, subordination of their emotions, feelings and material goals.

The psychological impact of the factors has been found to be effective if it overcomes the readers’ protective psychological filters: the security filter, the interest filter, and the intimacy filter. The main purpose of psychological filters is to protect the core of the individual. The psychological impact of newspaper headlines that overcomes all three filters has the highest level of effectiveness in the psychological impact of the newspaper headline. The essence of functions, differences between means, methods, techniques, effects of psychological influence of newspaper headline are revealed. The factors of psychological influence on the recipients are shown on the examples of the headlines of Lviv newspapers “Vysokyy Zamok, “Ekspres”, “Ratusha” 2019–2020.

The article reveals violations of the principles of journalistic ethics in these media: truthfulness, honesty, objectivity, decency and others. In order to identify psychological influences, the article analyzes headlines that have a purposeful psychological effect on readers, introducing them into the state of the author’s planned subordination, invisible change of consciousness, emotions of readers, using as factors: functions, methods, means, techniques and effects which persists on buying a newspaper, reformatting the consciousness of the recipients, regulating the worldview, behavior, and activities of readers.

  1. Dem’janenko D. O. Motyvujuchi zagholovky jak faktor vplyvu na chytacha (na prykladi vydanj “Komsomoljsjka pravda” ta “Seghodnja”) // Masova komunikacija u ghlobaljnomu ta nacionaljnomu vymirakh. — Dnipro: DNU imeni O.Ghonchara, fakuljtet system i zasobiv masovoji komunikaciji, 2016. Vyp. 5. S. 98–101.
  2. Fadjejeva O. V. Funkciji ta zasoby praghmatyzaciji ghazetnykh zagholovkiv // Naukovyj visnyk Mizhnar. ghumanitarnogho universytetu. Ser.: Filologhija. 2017. No. 27. T. 2. S. 135–139.
  3. Savchuk R. L. (Rizhko) Linghvistychni zasoby eksplikaciji praghmatychnogho znachennja u zagholovkakh suchasnykh ZMI (za materialamy reghionaljnykh Internet-vydanj) // Visnyk Ljvivsjkogho universytetu. Ser.: Zhurnalistyka. 2018. Vyp. 43. S. 252–261.
  4. Trishhuk O. V., Figholj N. M. Movni zasoby uvyraznennja zagholovkiv u suchasnykh media // Polighrafija i vydavnycha sprava. 2029. No. 2 (78). S. 86–94.
  5. Topchyj L. M. Pryjomy aktualizaciji praghmatychnogho znachennja v media-nazvakh // Naukovyj visnyk DDPU im. I. Franka. Movoznavstvo: Ser.:Filologhichni nauky. No. 12, 2019. S. 221–224.
  6. Zakharchuk M. Ja., Maksymchuk V. V. Praghmatychnyj aspekt funkcijuvannja zagholovkiv (na prykladi ghiperlokaljnogho media RAJON.IN.UA) // ΛΌGhOΣ. ONLAJN, 2019. — ojs.ukrlogos.in.ua
  7. Shuljghina V. I. Odynyci informacijnoji linghvistyky // Literaturne misto/ osvitnij on-lajn resurs // http://litmisto.org.ua/?p=25882
  8. Savina A. P. Pragmema kak edinia ocenochnoj leksiki // Vestnik RUDN. Ser.: Teoryja jazyka. Semiotika. Semantika. 2014. No. 1. S. 29–39.
  9. Ghujvanjuk N. V. Leksychni j syntaksychni ekspresemy jak zasib sub’jektyvizaciji vyslovlennja (na materiali tvoriv bukovynsjkykh pysjmennykiv) // Naukovyj chasopys Nacionaljnogho pedaghoghichnogho universytetu im. M. P. Draghomanova. Ser. 10: Problemy ghramatyky i leksykologhiji ukrajinsjkoji movy. 2011. Vyp. 7. S. 90–96. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_22
  10. Shadsjkykh Ju. Gh., Picha V. M. Psykhologhija: korotkyj navchaljnyj slovnyk: terminy i ponjattja. Ljviv: Maghnolija 2006, 2008. 276 s.