Instructions to authors

ДО ВІДОМА АВТОРІВ!

Вимоги до статей, що подаються у Вісник
Національного університету «Львівська політехніка»
«Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку»

Вісник складається з п’яти розділів: “Менеджмент”, “Підприємництво”, “Інвестиції та інновації”, «Управління національним господарством» та «Економіка та управління науково-освітньою діяльністю»

Основний текст: шрифт = 11, інтервал 1,1, гарнітура Times New Roman Cyr.

Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Відступи: зліва - 2,5 см, справа - 2,3 см, зверху - 2,5 см, знизу - 3,5 см. Поля дзеркальні. Колонтитули: зверху 1,6 см, знизу - 3,2 см. Номери сторінок не проставляються.

У першому рядку справа вказується УДК (напівжирний шрифт). У кожному наступному рядку:

  • ініціали і прізвище автора та співавторів (п/ж, справа);
  • назва організації, де працює автор та співавтори (справа);
  • назва статті великими літерами (шрифт = 14, напівжирний,  по центру);
  • прізвища та ініціали авторів (курсив, зліва, починаючи зі знаку ã) та рік написання)
  • анотація українською мовою (додатковий відступ 1см, п/ж). Анотація українською мовою подається на 6-7 стрічок (600-700 знаків з пробілами).;
  • ключові слова (не більше 8 слів, п/ж, відступ зліва – 1 см.).

Через рядок прізвище автора (авторів), назва організації, статті, анотація та ключові слова подаються англійською мовою у тому самому порядку, що і українською  мовою. Анотація англійською мовою – повна сторінка (2700-3000 знаків без пробілів). У ній слід відобразити короткий зміст статті та, відповідно, включати її мету, завдання, результати досліджень, висновки. Через рядок - основний текст статті.

Якість перекладу назви статті, анотації та ключових слів англійською мовою повинна бути підтверджена висновком відповідного структурного підрозділу організації (як варіант, напис на першій сторінці статті «Якість перекладу підтверджую» за підписом працівника кафедри іноземних мов).

Заголовки таблиць розміщують по центру (кегль шрифта 11 напівжирний), а нумерація праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифта для набору текстів у таблиці 10.

Формули подаються у форматі Equation 3-5, вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням MS Word: звичайний – 11пт, великий індекс – 9пт, маленький індекс – 7 пт, великий символ – 18пт, маленький символ – 11пт нумерують в круглих дужках праворуч тексту.

Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах *tif, *psd, *ipg  з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 10 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word, групуються та повинні бути доступними для виправлення.

Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово «Література» не ставиться). Використана література повинна бути оформлена згідно ДСТУ 8302:2015. «Бібліографічне посилання». Загальні  положення та правила складання». З прикладами оформлення бібліографічних джерел можна ознайомитись за посиланням:

 

http://library.lp.edu.ua/yak-oformyty-spysok-literatury

 
   

 

Кількість використаних джерел не менше 8 найменувань, на які по тексту статті повинно бути хоча б одне посилання.

Обсяг публікації – 6-10 сторінок.

Автори подають у редколегію:

1. Електронний варіант статті на електронну пошту cristinpe@ukr.net.

2. Скановану першу сторінку статті із підписом автора (авторів) та особи, відповідальної за підтвердження якості англійського перекладу.

3.Дві рецензії - внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами). Рецензії повинні висвітлювати: опис об¢єкту дослідження, актуальність роботи, наукову новизну, значення одержаних результатів дослідження, недоліки в роботі, рекомендації та пропозицію до друку у Віснику. Обсяг рецензії – не менше одної повної сторінки.

Для зовнішніх авторів додатково:

4.Витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про розгляд публікації та її рекомендацію до друку.

5.Лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор на ім’я проректора з наукової роботи НУ «Львівська політехніка» Чухрай Н.І. з проханням про публікацію статті.

6.Довідку про автора