Volume 766, 2013

In this issue

(30 articles)
A. Mandziy, Z.A. Kolodiy, S.P. Yatsyshyn, A.Z. Kolodiy
M.M. Klymash, T.A. Maksymyuk, M.Ya. Sheremeta, R.Z. Kozlovskiy
B.A. Buhyl, O.A. Lavriv, M.I. Beshley, V.V. Chervenets
B.M. Stryhalyuk, M.V. Kaidan, T.A. Maksymyuk, V.Z. Pashkevych
Bak R.I., Tchaikovsky I.B., Burachok R.A.
S.N. Teplitskaya, К.А. Ovchinnikov, V.P. Skibin
R.V. Yankevych, S.O. Martyugov, P.A. Tokarchuk, M.V. Miskiv, A.V. Ogorodnyk