Volume 874, 2017

In this issue

(16 articles)
V. V. Hoblyk, V. A. Pavlysh, O. M. Liske, I. Yu. Teplyakov
H. V. Beshley, M. O. Seliuchenko, І. А Bernevek, S. І. Pushchuk, M. I. Beshley
A. R. Masiuk, I. B. Strykhalyuk, M. V. Brych, I. O. Kahalo, H. V. Beshley