polyvinylpyrrolidone

THE REGULARITIES OF METAL-FILLED HYDROGEL FILMS CENTRIFUGAL MOLDING

The film articles based on metal-filled reactive polymer-monomer compositions of
polyvilylpyrrolidone with 2-hydroxyethylmethacrylate have been obtained using the
technology of centrifugal molding. The effect of initial composition formulation, metal filler
content and centrifugal mold rotation frequency on filler distribution by films thickness,
surface quality and physical mechanical properties is investigated. It is determined that
hydrogel films produced in centrifugal mold through polymerization filling with metals

THE FORMATION OF COMPOSITE FILM HYDROGEL MEMBRANES WITH POLYAMIDE LAYER

The composite hydrogel membranes based on 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA)
and PVP copolymers modified by a thin layer of PA-6/PVP mixture using the diffusion
deposition from the solution were synthesized. The surface adsorption has been determined
depending on the hydrogel nature and the modifying polymer compositions as well as the
holding time of hydrogel film in the modifying solution. The influence of the surface
adsorption of PA-6/PVP mixture on the physical and mechanical properties of the synthesized

THE USE OF ULTRASOUND IN REACTIONS OF OBTAINING OF POLYVINYLPYRROLIDONE COPOLYMERS AND (NANO)COMPOSITES ON ITS BASE

Usually, in chemical industry the energy of ultrasound is being used to intensify technological processes. However, the complexity of the mechanism of ultrasound action makes it difficult to create a single common theory that could explain its influence on the chemical reactions. Therefore, in each particular case wide-ranging studies of the influence of ultrasound on the chemical reaction, as well as on the structure and properties of the synthesized substances and materials are required.

Термічна стійкість та технологічні властивості полімервмісних мастильно-охолоджувальних рідин

The thermal resistance of coolant-lubricant liquid samples made on the basis of “Gala” washing liquid was studied with the help of the derivatrography method. The effect of polymer additives on their thermal resistance and penetrating and washing properties was determined. Методом дериватографії досліджено термічну стійкість зразків мастильно-охолоджу- вальних рідин, приготовлених на основі миючого засобу “Gala”. Виявлено вплив полімерних добавок МОР на їх термічну стійкість та проникаючі і миючі властивості. 

Розроблення та дослідження властивостей мастильно-охолоджувальних рідин на основі полівінілпіролідону та поліакриламіду

In the article the concentration dependencies of dynamic viscosity and surface tension of aqueous solutions of polyvinylpyrrolidone and polyacrylamid were researched. It was shown that polyvinylpyrrolidone is more preferable polymeric constituent for synthetic lubricating liquids. When using the polyvinylpyrrolidone, a significant increase of corroison activity of technological liquids is likely to occur and can be decreased with another polymeric constituent - polyacrylamid and corrosion inhibitors.

Вплив молекулярної маси полівінілпіролідону на адгезійну здатність композицій

The influence of concentration of polyvinylpyrrolidon water solution with different molecular mass on the value of wetting angle with the use of underlayer of different nature was researched. The correlation of adhesion to cohesion work for all compositions was calculated. 

Вплив природи полімеру і хлориду металу на закономірності одержання полімер-силікатного композиту

In the article the influence of the concentration factors, the nature of the metal chloride and polyvinylpyrolidone content on the regularities of receiving the modified silicates of metals is ascertained. The conditions and rational technological parameters of compatible deposition of  water-soluble silicates and polymers under the influence of metal chlorides are determined. Встановлений вплив концентраційних чинників, природи хлориду металу, вмісту полівінілпіролідону на закономірності одержання модифікованих силікатів металів.

Композиційні мембрани з гетерошаром на основі сумішей поліамід - полівінілпіролідон

Синтезовано композиційні мембрани з (ультра)тонким гетерошаром на основі
сумішей ПА-6–ПВП. Підтверджено ефективність модифікування структури гідрогелів
на основі рідкоструктурованих кополімерів ГЕМА–ПВП осадженням тонких полімерних
плівок із розчинів, що дає змогу формувати на їхній поверхні зміцнені структуровані
шари. Визначено фізико-механічні властивості і солепроникність одержаних компо-
зиційних мембран. Встановлено, що варіюванням композиційних складів гідрогелевого і

Бактерицидні гідрогелеві матеріали і м’які контактні лінзи на їхній основі

Розроблено гідрогелевий полімерний матеріал із бактерицидними властивостями
на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном для м’яких
контактних лінз. Досліджено закономірності одержання кополімерів реакцією
прищепленої кополімеризації, яка відбувається через стадію комплексоутворення між
реагентами. Встановлено взаємозв’язок між константою комплексоутворення, кінетич-
ними параметрами реакції полімеризації і структурними параметрами сітки копо-

Структурні характеристики хімічно відновленого нікелю як наповнювача полімерних гідрогелів

Методами сканувальної електронної мікроскопії, седиментаційного та рентгено-
структурного аналізу досліджено структурні характеристики порошків нікелю,
отриманих хімічним осадженням з водних розчинів. Доведено можливість одержання
порошку металу одночасно з формуванням полімерної матриці на основі кополімерів
полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Експериментально встановлено
можливість регулювання в широких межах гранулометричного складу та структури
нікелевого наповнювача і, відповідно, властивостей композиційних полімерних мате-