microorganisms

Ефективність подачі газу при короткочасній дії кавітації на знезараження бактерій bacillus cereus у воді

Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знеза-
раження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж
перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному
середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків
кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у
початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень

Мікроорганізми як деструктори та індикатори токсичності гетероциклічних сполук

Розглянуто проблему забруднення природних об’єктів відходами техногенного
походження як накопичувачів токсичних хімічних сполук. Наведено дані щодо
кількості відходів роботи підприємств хімічної, гірничорудної, лісової та деревооб-
робної, машинобудівної, металургійної, будівельної, паливно-енергетичної, харчової та
легкої промисловостей України та вказано відсоток їх утилізації. Проаналізовано види
токсичності речовин та різні види мікроорганізмів, які здатні їх виявляти. Також

Дослідження впливу електромагнітних, постійних магнітних та акустичних полів на мікроорганізми

Досліджено вплив акустичного поля (АП) та двох типів магнітних полів –
електромагнітного поля (ЕМП) та постійного магнітного поля (ПМП) – на ріст та
розмноження бактерій Escherichia coli та Staphylococcus aureus, а також дріжджоподібних
грибів Candida tenuis. Встановлено, що бактерії і гриби по-різному реагують на дію ЕМП
та ПМП, що, очевидно, зумовлено особливостями їх будови, хімічного складу та
метаболізму. На E. coli ЕМП та ПМП мають тимчасово пригнічувальний вплив, що
проявлявся тільки у першу добу після опромінення. Дріжджі С. tenuis виявились

Change of bacterial amount during sonication

The dynamics of the change of microbial amounts in water medium in sonication time was determined. Gases bubbling of different nature into the reaction medium for water disinfection from bacteria under cavitation conditions is proposed in the article. The rate constants of destruction of Bacillus cereus bacteria type in the gas atmosphere are expected. It was determined that the processes microorganisms’ destruction at bubbling of all investigated gases are described by the kinetic equations of the first order.

Biodegradation of Polymeric Material and Adhesive Properties of Cells of Microorganisms

The chemical composition of cell membranes of microscopic fungi destroying polymeric materials is analyzed. The concentrations of the major chemical components – phospholipids, glycans, and amines – in nine types of fungi are estimated. The measured ratios of these components provide an estimate of the hydrophobic properties of conidia, controlling microorganism adhesion to polymer surface and subsequent degradation of polymeric materials.

Kinetic Regularities of the Processes of Accumulation and Destruction of Microorganisms in Water at Bubbling of the Different Gases

Kineticі of microorganisms accumulation (the first stage) and destruction (the second stage) in water dispersion in the air atmosphere and at bubbling of oxygen, argon and helium has been investigated. The accumulation of microorganism takes place in oxygen and in the air atmosphere at the first stage. The microorganisms destruction was observed at bubbling of the system by argon, helium during the whole process, however, in the air atmosphere and oxygen – in the second stage. 

Biodegradation and Biodeterioration of Some Natural Polymers

This review is accumulating the information about biodamages and protection of textile materials and fibers. The contributors made a special emphasis on the problems of cotton fiber biodamaging, bast fiber biodamaging, biodamaging of artificial fibers, wool fiber biodamaging, change of structure and properties of wool fibers by microorganisms, and on the methods of textile material protection against damaging by microorganisms. The authors are also discussing the mechanism the natural polymer materials degradation.

Mechanism and Kinetic Regularities of Inactivating Effects of Cavitation on Microorganisms

Disinfective action of physical-chemical effects accompanying hydrodynamic cavitation on the microorganisms sanitary indices in water has been studied. Disinfection kinetics was found to be dependent on the cavitation field characteristics and the microbes population. Based on the structural-morphological investigation of the E.coli bacteria it was found that antimicrobial effect is obtained due to the mechanical rupture of cells and chemical disinfection, which results from the hydroxyl radicals and hydrogen peroxide effect.