Кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові

2004;
: сс. 34–37
Authors:
1
L'viv Ivan Franko National University

Терміни з міжнародними компонентами посідають чільне місце у терміносистемах різних галузей знань. Ці терміноелементи можуть поєднуватися як з іншомовними, так і з питомо національними основами. Серед таких терміноодиниць простежуємо синонімію, варіантність, різнонаписання, різнотлумачення, різне подання у словниках. Тому на перший план вийшла проблема кодифікації (упорядкування, систематизації, нормалізації) таких термінів.

 

The terms with international components prevail in the systems of terms of different spheres of knowledge. These term elements can be combined both with loan and national basis. Among such words-terms we can see the synonymity, variance, different ways of writing, different interpretation, different ways of presenting them in the dictionaries. That is why the problem of codification (regulating, systematisation, normalization) of such terms has been brought to the foreground.

Кочан І. Кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові / Ірина Кочан // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 34–37.