Антонімічні відношення у науково-технічному тексті (на матеріалі термінології холодильної техніки)

2006;
: сс. 141 - 148
Authors:
1
Odessa National Academy for Food Technologies

У статті розглядаються  питання термінологічної антонімії, а саме: визначено поняттєво-семантичні зв´язки і кількість термінологічних антонімічних пар, які проаналізовані за структурою та за морфологічними ознаками, а також згруповані залежно від кількості диференційних сем і наявності інтегральних; до того ж порушено питання, що пов´язані з уживанням нових термінів.

The article considers the issues of the terminological antonymy, i. e. it defines the notional and semantic relations and the number of terminological antonymic couples that are analysed according to their structure and the morphological characteristics, and are also combined depending on the amount of differential and the presence of integral semes; besides, the article brings up the issues related to the use of new terms.

Южакова О. Антонімічні відношення у науково-технічному тексті (на матеріалі термінології холодильної техніки) / Олена Южакова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 141–148.