Географічні терміни в мікротопонімії центральної Бойківщини: порівняльний аспект

2006;
: сс. 288 - 292
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У роботі розглядаються географічні терміни як важлива складова при творенні мікротопонімів. Усі географічні терміни об’єднано в групи на позначення рельєфу, гідрорельєфу та рослинного покриву. Термінологія Сколівщини порівнюється з географічними термінами інших етнографічних реґіонів України.

In the work geographic terms are examined as an important part by the creation of microtoponymies. All the geographic terms are united in groups which mark relief, hydrorelief and plant cover. Terminology of Skolivshchyna is compared with the geographic tarms of the other ethnographical regions of Ukraine.

Сокіл Н. Географічні терміни в мікротопонімії центральної Бойківщини: порівняльний аспект / Наталія Сокіл // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 288–292.