Семантична структура терміносполук економічної терміносистеми

2006;
: сс. 156 - 160
1
Ukrainian Engineering and Pedagogics Academy

У статті розглянуто семантичну структуру економічних аналітичних термінів, запропоновано їх класифікацію за ступенем семантичної цілісності. Основою для класифікації послужила опозиція «термін – нетермін». На всіх структурних рівнях зафіксовано кількісне переважання терміносполук, складовими яких є як власне терміни, так і слова неспеціальної лексики. Простежено, що аналітичні номінації з неспеціальними словами відзначаються зв’язаністю значень; формальна розкладність є ознакою термінологічних словосполучень, усі складові яких – терміни.

Semantic structure of economic analytical terms was observed in the article. There was suggested the classification of economic terminological collocations according to semantic integrity. The basis for the classification was the opposition «a term – non term». The prevailing of terminological collocations, consisting of both proper terms and non-professional lexis, was stated on all structural levels. It was traced that analytical nominations with non-special words are characterized by binding meanings; formal decomposition is a feature of terminological collocations all components of which are terms.

Чуєшкова О. Семантична структура терміносполук економічної терміносистеми / Оксана Чуєшкова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 156–160.