Становлення термінології на сторінках періодичної преси початку ХХ століття

2006;
: сс. 296 - 299
1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Статтю присвячено вивченню термінотворення на сторінках періодичної преси початку ХХ століття, адже саме періодичні видання можуть об’єктивно засвідчити мовні процеси, що відбувались на той час, етап становлення термінологічної лексики, дають змогу побачити окрему лексему, термін у функціонуванні, засвідчують придатність їх вживання. На початок ХХ століття припадає витворення термінології певних галузей знань: політичної, суспільної, наукової, виробничої, що яскраво засвідчують сторінки щоденної українськомовної газети «Рада».

The article is devoted to the study of term creation on the pages of periodic press of the beginning of a XX age. In fact exactly the magazines can objectively witness linguistic processes which took place by then, show the stage of forming of terminology, see a separate lexeme, term in functioning, certify the fitness of their use. On beginning of a XX age there is creation of terminology of the certain fields of knowledges: political, public, scientific, industrial, that brightly certify the pages of Ukrainian-language daily «Rada».

Фіголь Н. Становлення термінології на сторінках періодичної преси початку ХХ століття / Н. Фіголь // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 296–299.