З досвіду укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови (на прикладі тематичної групи астронімів)

2006;
: сс. 91 - 93
Authors:
1
L'viv Ivan Franko National University

У статті з’ясовано специфіку опису українських астрономічних назв у лінгво-країнознавчому словнику власних назв української мови, призначеному для вивчення української мови як чужої, а також можливості використання таких матеріалів в українській лінгводидактиці.

The article is devoted to specifity of Ukrainian astronomic names description in the lingvo-country dictionary of Ukrainian proper names for study Ukrainian language as foreigh and possibility to use such a materials in lingvodics.

Процик І. З досвіду укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови (на прикладі тематичної групи астронімів) / Ірина Процик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 91–93.