Два штрихи до українського правопису

2007;
: сс. 103–105
Authors: 
Василь Чабан

Національний університет «Львівська політехніка»

Сформульовано принцип передачі на письмі й у звуці чужоземних слів. На цій підставі запропоновано зберегти оригінальне звучання дифтонгів і найширше вживання літери і звуку ґ у вкраїнській науково-технічній термінології як такій, що тяжіє до інтернаціональної.

 

In the paper the principle of on writing and on labial transfer of foreign terms is formulated. On this base is proposed to save original phonation of diphthongs and the wide using of letter g in Ukrainian scientific and technical terminology, which is nearly international.

Чабан В. Два штрихи до українського правопису / Василь Чабан // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 103–105.