Метонімічні транспозиції у медичній терміносистемі

2007;
: сс. 57–60
Authors: 
Наталія Цісар

Львівський національний університет ім. Івана Франка

У статті здійснено спробу виокремити основні критерії розмежування метафори та метонімії як художніх та мовних феноменів; проаналізовано медичні терміни, що виник-ли внаслідок метонімії; виділено найпродуктивніші моделі метонімічних транспозицій у медичній термінології, що є актуальним для систематизації, стандартизації та уніфікації медичної термінології.

 

Main criteria of distinction between metaphor and metonymy as literary and language phenomenon are found in the article; medical terms arisen as the results of metonymy are analyzed; the most productive models of metonymy transpositions in system of medical terms are singled out. The research work is directed to the medical terminology systematization, standardization and unification.

Цісар Н. Метонімічні транспозиції у медичній терміносистемі / Наталія Цісар // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 57–60.