Периферійні субстантивні лінгвономени метатерміна мова в діяхронії: діалект, наріччя, річ, бесіда

2012;
: сс. 226 - 233
Authors:
1
National University Lviv Polytechnic

У статті досліджено периферійні лінгвономени діялект, наріччя, річ, бесіда в діяхронії на тлі основного вживання термінів мова – язик. Виявлено їхнє функціювання, еволюцію лексико-семантичної структури та етимологію. Встановлено, що зазначені терміни не посідали першорядних позицій у номінації метатерміна мова, однак у час неусталеної термінології вони творили лінгвонімний синонімний ряд як світлину тодішнього мовного світосприйняття.

Ключові слова: українська мова, лексикологія, семантика, лінгвономен, діяхронія, лексико-семантична структура.

In the article it is analysed peripheral linguistic phenomena such as dialect, speech, conversation through diachrony against the main use of such terms as мова – язик (language). It was revealed their functioning, evolution of lexical and semantic structure and etymology. It was determined that above terms did not occupy first-rate positions in the nomination of meta term language, although in the period of not established terminology they created linguistic synonymic row as a picture of lingual world perception of that time

Keywords: Ukrainian language, lexicology, semantics, linguistic phenomenon, diachrony, lexical and semantic structure.

Фаріон І. Периферійні субстантивні лінгвономени метатерміна мова в діяхронії: діалект, наріччя, річ, бесіда / Ірина Фаріон // Вісник Нац. унту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 226–233.