Volume 4, Number 2, 2018

In this issue

(10 articles)
Yakov Nemyrovskyi, Eduard Posvyatenko, Sergey Sheikin, Yuriy Tsekhanov
DOI: https://doi.org/10.23939/ujmems2018.02.014
14-25