Volume 6, Number 2, 2020

In this issue

(2 articles)
Vitaliy Korendiy, Oleksandr Havrylchenko, Vladyslav Shenbor, Vasyl Lozynskyy
1-12