Знайти статті…

7435 результатів
Наукові статті Автори Журнал
351 Родо-видова організація української музичної термінології Софія Булик-Верхола, Юлія Теглівець Проблеми української термінології
352 Термінологічна модернізація: поняття «транспортна термінологічна мегасистема» Неля Нікуліна Проблеми української термінології
353 Співвідношення синонімів та варіантів у сучасній комп’ютерній термінології Ірина Ментинська Проблеми української термінології
354 Аналіз законодавчо закріпленої термінології царини цивільного захисту (на матеріалі «Кодексу цивільного захисту України») Олена Кучеренко Проблеми української термінології
355 Українська біологічна термінологія в аспекті семантичної деривації Марія Вус Проблеми української термінології
356 Обґрунтування методу усунення колових дефініцій у тлумачних словниках Ігор Дуцяк Проблеми української термінології
357 Синонімія та варіантність у системі української термінології лісівництва Олена Бурковська Проблеми української термінології
358 Дослідження епонімів в українському термінознавстві Роман Микульчик Проблеми української термінології
359 Термінологізація та детермінологізація як результат взаємовпливу мовної та наукової картин світу Оксана Кримець Проблеми української термінології
360 Динаміка з’яви термінів із міжнародними компонентами в сучасній українській мові (слова з компонентом гідро-) Ірина Кочан Проблеми української термінології
361 Терміни на означення категорій іменника у граматичних працях 20–30-х років кінця XIX початку XX сторіччя Ірина Козелко Проблеми української термінології
362 Українські конструкції з дієслівними формами на -но, -то на тлі сусідніх слов’янських мов Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
363 Особливості формування термінології словосполучення в українському мовознавстві Юлія Чернобров Проблеми української термінології
364 Формування основних сегментів терміносистеми когнітивної лінгвістики (діахронічний та синхронічний аспекти) Інна Хоменська Проблеми української термінології
365 Структурні моделі складених термінів із компонентом «музей» (на матеріалі термінології музейництва) Іванна Фецко Проблеми української термінології
366 Діяхронна соціолінгвістика: історія терміна та галузі мовознавства Ірина Фаріон Проблеми української термінології
367 Термін медійний та споріднені з ним Олександра Сербенська, Вікторія Бабенко Проблеми української термінології
368 Презентація термінопонять етнофразеології Любов Савченко Проблеми української термінології
369 Джерела становлення української морфологічної термінології Світлана Полюга Проблеми української термінології
370 Термінологічна лексика Майдану (на матеріалах газет «Дзеркало тижня», «Українська правда», «Газета по-українськи», «Високий Замок») Наталія Поліщук Проблеми української термінології
371 Лексема ірмос на позначення назв піснеспівів релігійної термінолексики Наталія Пишна Проблеми української термінології
372 Синоніми та варіанти у термінолексиці української фольклористики Ірина М’ягкота Проблеми української термінології
373 Функціювання термінолексем «цивільний захист», «цивільна безпека» та «цивільна оборона» в сучасній українській термінології цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
374 Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з прикладної лінгвістики Ігор Кульчицький, Маріанна Маляр, Богдан Філь Проблеми української термінології
375 Специфіка побудови й презентації гностичних образів спеціально-наукової картини світу політології Оксана Кримець Проблеми української термінології
376 Правнича термінологія крізь призму лінгвістики Ірина Кочан Проблеми української термінології
377 Метамова опису української лінгвістичної термінографії Ірина Казимирова Проблеми української термінології
378 Переосмислення семантики терміна та розширення сфер його функціювання в сучасній українській літературній мові (на матеріалі художніх творів Романа Іваничука) Галина Городиловська Проблеми української термінології
379 Особливості становлення й розвитку казначейської терміносистеми* Людмила Васковець Проблеми української термінології
380 Зародження наукової музичної термінології української мови в ХVІ–ХVІІІ ст. Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
381 Джерела і способи формування терміносистем комп’ютерної сфери в англійській, польській та українській мовах Олена Філь Проблеми української термінології
382 Терміни неврології та їх трактування в українських тлумачних словниках Ірина Рибізант Проблеми української термінології
383 Синонімія та антонімія в українській фітомеліоративній термінології у спеціальних словниках початку ХХІ ст. Тетяна Петрова Проблеми української термінології
384 Моделювання автотранспортних номенів: очевидне й неймовірне Неля Нікуліна Проблеми української термінології
385 Варіантність фізичних термінів-епонімів Роман Микульчик Проблеми української термінології
386 Лексико-генетичні особливості сучасної комп’ютерної термінології Ірина Ментинська Проблеми української термінології
387 Соматична метафора в залізничній термінології Світлана Лагдан Проблеми української термінології
388 Семантичний потенціал українських електроенергетичних професіоналізмів і професійних жаргонізмів Зоряна Куньч, Лілія Харчук Проблеми української термінології
389 Наукова рецепція понять «термінологія» і «термінологічна система» (на матеріалі термінології дорожньо-будівельної галузі) Наталія Книшенко Проблеми української термінології
390 Терміносполуки із семою ‘конструктивний елемент будівлі’: особливості атрибутивних компонентів Наталія Дрівко Проблеми української термінології
391 Складені найменування як продуктивний тип номінації в термінології косметики та косметології Надія Гимер Проблеми української термінології
392 Терміни-словосполучення в українській біологічній термінології Марія Вус Проблеми української термінології
393 До питання перекладу українською мовою російських ад’єктивів з компонентами -подобный, -видный, -образный Олена Южакова Проблеми української термінології
394 Терміни української лінгводидактики на етапі гармонізації Оксана Туркевич Проблеми української термінології
395 Словотвірні типи префіксальних дієслів (на матеріалі словників кінця ХІХ – початку ХХІ ст.) Анна Руссу Проблеми української термінології
396 Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть Вікторія Іващенко Проблеми української термінології
397 Обґрунтування підходу до формування дефініцій у тлумачних словниках Ігор Дуцяк Проблеми української термінології
398 Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстах Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
399 Декілька думок у відповідь… Роман Микульчик, Петро Слободян, Єлізавета Діденко, Тарас Рак Проблеми української термінології
400 Рецензія на «Словник-довідник термінології музейництва» Моргунюк Виталь Проблеми української термінології