Знайти статті…

7064 результатів
Наукові статті Автори Журнал
401 Фонетико-графічне освоєння галліцизмів у сучасній українській фінансово-економічній термінології Лілія Гаращенко Проблеми української термінології
402 Терміни-дублети в українській церковно-релігійній термінології Іванна Ворона Проблеми української термінології
403 Лексико-семантична характеристика української музичної термінології Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
404 Тлумачення терміна лінгвокультурний простір через призму лінгвосеміотики Надія Андрейчук Проблеми української термінології
405 Концепт як головна одиниця когнітивної лінгвістики в аналізі терміносистем (на матеріялі термінології холодильної техніки) Олена Южакова Проблеми української термінології
406 Системотворчий потенціал вторинних медичних найменувань Наталія Цісар Проблеми української термінології
407 Особливості абревіації в українській авіаційній термінології Людмила Халіновська Проблеми української термінології
408 Потенціал суфіксального способу творення термінів землеустрою та кадастру Оксана Тур Проблеми української термінології
409 Синонімія в українській телекомунікаційній термінології Ольга Польщикова Проблеми української термінології
410 Специфіка творення термінів-композитів та юкстапозитів у терміносистемі програмування, комп’ютерних мереж і захисту інформації Алла Ніколаєва, Людмила Фоміна Проблеми української термінології
411 Лексикографічне подання рибальських номенів у словниках сучасної української мови Роман Міняйло Проблеми української термінології
412 Еволюція змісту термінів «метрополізація», «метрополія», «метрополійний ареал», «метрополійний простір» в контексті урбанізаційних процесів XX – початку XXI століть Тамара Мазур, Євгенія Король Проблеми української термінології
413 Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної термінології Оксана Кримець Проблеми української термінології
414 Абревіація в системі сучасної дорожньо-будівельної термінологічної номінації Наталія Книшенко Проблеми української термінології
415 Складені найменування як тип термінотворення в цукровому виробництві Лариса Задояна Проблеми української термінології
416 Особливості афіксації при термінотворенні (на прикладі термінології нафтогазової промисловості) Світлана Дорошенко Проблеми української термінології
417 Антонімія у термінолексиці косметики та косметології Надія Гимер Проблеми української термінології
418 Деякі аспекти деривації термінів гірництва Олена Барабанова, Олена Колган Проблеми української термінології
419 Музична термінологія англійської, французької, російської та української мов у сфері функціювання Ольга Павлова Проблеми української термінології
420 Структурно-граматична характеристика музичних термінів української мови Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
421 Застосування терміна код в антропокультурній лінгвістиці Надія Андрейчук Проблеми української термінології
422 Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці Галина Біловус Проблеми української термінології
423 Парадигматичні відношення у термінології лінгводидактики Оксана Туркевич Проблеми української термінології
424 Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах Святого Письма українською мовою Галина Тимошик Проблеми української термінології
425 Система богословських термінів: симантика лексем архієпископ, архієрарх, архієрей, архімандрит Сергій Яремчук Проблеми української термінології
426 Розбудова сучасної національної термінології цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
427 Default: «по замовчуванню» чи «за налаштуванням»? Ігор Кульчицький, Богдан Філь Проблеми української термінології
428 Явище синонімії в термінології гірництва Олена Колган Проблеми української термінології
429 Астрономічні терміни з ономастичним компонентом Ірина Процик Проблеми української термінології
430 Основні структурні моделі складених епонімів фізичної термінології Роман Микульчик Проблеми української термінології
431 Явище синонімії в лексиці косметики та косметології Надія Гимер Проблеми української термінології
432 Терміни-епоніми в українській анатомічній термінології Валентина Лисенко Проблеми української термінології
433 До питання про варіантність і нормативність вторинних медичних найменувань Наталія Цісар Проблеми української термінології
434 З досвіду укладання термінологічних словників з літературознавства Людмила Краснова Проблеми української термінології
435 Суть поняття компетенція в теорії міжкультурної комунікації Людмила Бордюк, Анна Бордюк Проблеми української термінології
436 Коституція Української Народної Республіки 1918 року: теоретико-правова характеристика Н. Стецюк Юридичні науки
437 Особливості проведення судово-медичної експертизи з визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень Л. Гула, В. Черепущак Юридичні науки
438 Злочини у сфері інтелектуальної власності та засоби їх виявлення Л. Гула, У. Олеярник Юридичні науки
439 Принципи створення «Словника абревіатур української мови» Анатолій Івченко Проблеми української термінології
440 Принципи відбирання вузькоспеціалізованої лексики у галузеві словники (на матеріалі термінології холодильної техніки) Олена Южакова Проблеми української термінології
441 Інтегральні слова у семантичному полі дієслів переміщення сучасної української літературної мови. Анна Середницька Проблеми української термінології
442 Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови. Роман Рожанківський Проблеми української термінології
443 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері економіки Л. Гула, Ю. Доліновський Юридичні науки
444 Ономасіологічна структура двокомпонентних складених слів із семою ‘вода’. Юлія Теглівець Проблеми української термінології
445 Термінологія та її роль у представленні знань Анджей Іленков Проблеми української термінології
446 Метонімічні конструкції полісемії в українській технічній термінології (на матеріалі прикметників) Оксана Кримець Проблеми української термінології
447 Зарубіжний досвід організації судово-експертної діяльності в процесі здійснення кримінального переслідування М. Гузела , В. Канцір Юридичні науки
448 Особливості проведення експертного дослідження у кримінальному провадженні В. Бараняк, О. Несімко Юридичні науки
449 Погляд на термін крізь призму структурно-семантичного та функціонального підходів Яків Житін Проблеми української термінології
450 Сучасний стан правового регулювання особистих немайнових прав та обов'язків подружжя A. Дутко Юридичні науки