Знайти статті…

7646 результатів
Наукові статті Автори Журнал
401 Географічні терміни в мікротопонімії центральної Бойківщини: порівняльний аспект Наталія Сокіл Проблеми української термінології
402 Походження назв орнаментів в українській мові Яніна Мар’янко Проблеми української термінології
403 Французькі запозичення в українській архітектурній термінології Лариса Думанська Проблеми української термінології
404 Дохристиянська богослужбова лексика української мови Петро Мацьків, Олег Мацьків Проблеми української термінології
405 Термінологічна лексика в барокових проповідях ХVІІ ст. Оксана Зелінська Проблеми української термінології
406 Номени поганства в українському мовному просторі Петро Мацьків Проблеми української термінології
407 До історії становлення української музично-теоретичної термінології в Галичині в 1900–1930-х роках Северин Тихий Проблеми української термінології
408 Термінотворчий потенціал лексеми кобзар у контексті способів термінотворення назв виконавців на музичних інструментах Вікторія Іващенко Проблеми української термінології
409 Камерна вокально-інструментальна музика в аспекті проблем термінології Лідія Ніколаєва Проблеми української термінології
410 Запозичення в музичній термінології української мови Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
411 Стилістична транспозиція спортивних термінів Ольга Жирик Проблеми української термінології
412 Тюркські лексичні запозичення у військовій терміносистемі XVII–XVIII ст. Ярослава Рибалка Проблеми української термінології
413 Організація самостійної роботи курсантів щодо засвоєння юридичної лексики Олена Зеленська, Анжела Посохова Проблеми української термінології
414 Іменникові терміни на позначення ключових понять кримінального права: словотвірний аспект Наталія Руколянська Проблеми української термінології
415 Явище синонімії в терміносистемі нового цивільного законодавства України Марія Шевченко Проблеми української термінології
416 Лінгвістичні особливості мови англійського юридичного тексту Олена Зеленська Проблеми української термінології
417 Суспільно-політичний словник міжнародних відносин як особлива метамова дипломатії та міжнародних політичних організацій Ольга Іовенко Проблеми української термінології
418 Суспільно-політична термінологія фразеологічного походження із базовими компонентами «війна» та «зброя» у сучасній публіцистиці Антоніна Григораш Проблеми української термінології
419 Терміни-словосполуки в соціолінгвістичній термінології Ірина Верста Проблеми української термінології
420 Про термін соціальний статус особи в соціолінгвістиці Марія Гринишин Проблеми української термінології
421 Семантико-функціональна характеристика «агресивної» та «миротворчої» лексики Іван Тимочко Проблеми української термінології
422 Співвідношення інтернаціонального й національного в українській риторичній термінології XVII ст. Зоряна Куньч Проблеми української термінології
423 Некоторые термины описания пейоративной и мелиоративной лексики Бируте Ясюнайте Проблеми української термінології
424 Місце терміна «адресат» у системі термінів комунікативної лінгвістики Ірина Кириченко Проблеми української термінології
425 Соматизми як компонент фразеологічних одиниць в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. (на прикладі номена око) Василь Денисюк Проблеми української термінології
426 Часткова систематизація термінів математичної лінгвістики Олена Басалкевич Проблеми української термінології
427 Етимологія деяких термінів судової психіатрії Зоя Хоміцька Проблеми української термінології
428 Словотвірні особливості зоологічних назв (на матеріалі словника зоологічної номенклатури 1927–1928 рр.) Тетяна Файчук Проблеми української термінології
429 Терміни й міжособистісна функція мови Ірина Корнейко Проблеми української термінології
430 Опосередкована вторинна номінація у медичній термінології Наталія Цісар Проблеми української термінології
431 Новітні терміни діагностичної радіології: специфіка термінотворення та проблеми нормування Микола Пилипенко, Ірина Корнейко, Неоніла Артамонова Проблеми української термінології
432 Семантична структура терміносполук економічної терміносистеми Оксана Чуєшкова Проблеми української термінології
433 До проблеми лексичної інтерференції (на матеріалі автомобільної терміносистеми) Неля Нікуліна Проблеми української термінології
434 Паронімія в українській гірничій термінології Олена Колган Проблеми української термінології
435 Антонімічні відношення у науково-технічному тексті (на матеріалі термінології холодильної техніки) Олена Южакова Проблеми української термінології
436 Недоліки юридичної термінології у галузі нормативного регулювання правоохоронної діяльності Оксана Дуфенюк Проблеми української термінології
437 Нормалізація законодавчої бази української термінології цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
438 Уніфікація структур термінологічних систем: типова модель побудови систем термінів, які стосуються технологічних процесів Світлана Коваленко Проблеми української термінології
439 Деякі проблеми унормування форм запозичених двовидових дієслів Людмила Васенко, Володимир Дубічинський, Оксана Кримець Проблеми української термінології
440 Основні помилки розробників термінологічних стандартів (на прикладі проєктів ДСТУ) Богдан Рицар, Роман Микульчик Проблеми української термінології
441 Тлумачення фахового тексту Станіслава Гулкевич Проблеми української термінології
442 Термінологічні аспекти конструювання навчальних текстів з іноземної (англійської) мови Зоя Куделько Проблеми української термінології
443 Особливості творення правничих термінів у французькій мові Оксана Федишин Проблеми української термінології
444 Переклад англійських суфіксальних термінів фахової мови авіації Руслан Гільченко, Катерина Малина-Гільченко Проблеми української термінології
445 Переклад англійських префіксальних термінів субмови авіації Руслан Гільченко Проблеми української термінології
446 Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект Соломія Бук Проблеми української термінології
447 Структура семантичного поля дієслів ходи в ідеографічному словнику дієслів переміщення Анна Середницька Проблеми української термінології
448 «Географія населення. Словник-довідник»: досвід укладання Мирослава Влах Проблеми української термінології
449 З досвіду укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови (на прикладі тематичної групи астронімів) Ірина Процик Проблеми української термінології
450 Терміни-синоніми як об’єкт лексикографії Тетяна Михайлова Проблеми української термінології