Моніторинг та керування обчислювальними процесами у сучасних кластерних системах під час розв'язання задач криптоаналізу

Автори: 
Лупенко С.А., Луцків А.М.

Тернопільський національний технічний університет, кафедра комп’ютерних систем та мереж

Проаналізовано особливості сучасних високопродуктивних кластерних систем, наявні методи та засоби керування обчислювальними процесами в них стосовно задач криптоаналізу. Розглянуто підходи до моделювання роботи обчислювальних кластерів з метою оптимізації керування обчислювальними процесами на основі моніторингу стану вузлів та міжвузлових з’єднань. Проаналізовано ефективність використання кластерної системи для задач криптоаналізу та запропоновано шляхи до її підвищення.

1. Загородна Н. В., Лупенко С. А. Луцків А. М. Обґрунтування вибору доступних програмно- апаратних засобів високопродуктивних обчислювальних систем для задач криптоаналізу. // Електроніка та системи управління. 2011. № 1(27). – К.: НАУ, 2011. – С.42–50. 2. Matrix Algebra on GPU and Multicore Architectures [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://icl.cs.utk.edu/magma/ index.html — Назва з екрану. 3. Scalable HeterOgeneous Computing (SHOC) Benchmark Suite [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://ft.ornl.gov/doku/shoc/start – Назва з екрана. 4. CUDA Accelerated Linpack On Clusters [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.nvidia.com/content/GTC-2010/pdfs/2057_GTC2010.pdf – Назва з екрана. 5. John the Ripper password cracker [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.openwall.com/john/ — Назва з екрана. 6. Загородна Н. В., Лупенко С. А. Луцків А. М. Сучасні алгебраїчні криптоаналітичні методи систем захисту мереж передачі даних // Матеріали першої науково-технічної конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя “Інформаційні моделі, системи та технології”. – Тернопіль: ТНТУ, 2011. – 37 с. 7. TORQUE Resource Manager [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.clusterresources.com/products/torque-resource-manager.php — Назва з екрану. 8. SLURM: A Highly Scalable Resource Manager [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://computing.llnl.gov/linux/slurm/slurm.html — Назва з екрану. 9. Ganglia Monitoring System [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://ganglia.sourceforge.net/ — Назва з екрана. 10. Monitoring nVidia GPU metrics with Ganglia [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://agaoglu.tumblr.com/post/3074180322/monitoring-nvidia-gpu-metrics-... — Назва з екрана. 11. Полежаев П.Н. Планирование задач для вычислительного кластера с учетом сети и многопро- цессорности узлов // Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ’2011): труды международной научной конференции (Москва, 28 марта – 1 апреля 2011 г.) [Электронный ресурс] – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 730 с. – URL: http://omega.sp.susu.ac.ru/books/ conference/PaVT2011. 12. Slurm Simulator – Barcelona Supercomputing Center [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.bsc.es/plantillaA.php?cat_id=705 — Назва з екрана. 13. Загородна Н. В., Лупенко С. А. Луцків А. М. Особливості створення GRID-систем на основі GPU-вузлів для розв’язання задач криптоаналізу // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Інформаційні системи та мережі . №699. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 302–320.