ВИКОРИСТАННЯ СИНТЕТИЧНОГО ТОБЕРМОРИТУ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ПЛИТОК

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Короткочасна дія та обмеженість впливу максимальних температур в умовах швидкісного випалу керамічних плиток в роликових печах потоково-конвеєрних ліній ставить актуальну задачу керування процесами структуро- та фазоутворення при випалі в напрямку збільшення вмісту кристалічної складової черепка. Серед кристалічних фаз особливої уваги заслуговує воластоніт, голкоподібна форма кристалів якого забезпечує при випалі достатню деформаційну стійкість плиток, а в процесі експлуатації – високі механічні показники кераміки.

З метою розширення сировинної бази керамічного виробництва розглянуто питання використання полімінеральних напівкислих глин, що характеризуються високим вмістом забарвлюючих оксидів, та синтетичного гідросилікату кальцію у формі тобермориту в технології виробництва керамічних плиток.

Досліджено концентраційний вплив додатку гідросилікату кальцію у формі синтетичного тобермориту на спікання мас в системі «глина-тоберморит». Встановлено характер зміни водопоглинання, вогневого зсідання та міцності випалених зразків від режимних параметрів технологічного процесу. Виявлено, що додаток тобермориту від 10 до 40 % спричиняє збільшення величини водопоглинання в температурному інтервалі 1000-1100 оС при одночасному зменшенні вогневого зсідання, в той час як показники механічної міцності зростають. Такий характер зміни вказаних властивостей пов'язаний з особливістю кристалічної будови вихідного тоберморитового додатку та процесами його перекристалізації у воластоніт та анортит при випалі. Утворення анортиту відбувається за рахунок взаємодії аморфізованої метакаолінітової фази з оксидом кальцію, який частково вивільняється при переродженні тобермориту у воластоніт. Ці кристалізаційні процеси є передумовою суттєвого зниження величини вологісного розширення черепка керамічних плиток. Поряд з тим, перекристалізація тобермориту при випалі обумовлює стабільність структурної вʼязкості тоберморитоглиняної маси в широкому температурному інтервалі, що є визначальним критерієм для оцінки деформаційної стійкості при випалі керамічних плиток.

На основі аналізу зміни структурної в’язкості при нагріванні дослідних мас, диференційно-термічного та рентгено-фазового методів аналізу виявлено взаємозв’язок фізико-хімічних процесів формування керамічного черепка із вмістом тоберморитового додатку. Отримані результати є основою для використання їх в технології виробництва керамічних плиток.

 

1. Використання гідротермальної обробки в технології отримання воластоніту / М. Г. Пона,
З. І. Боровець, О. В. Кобрин, В. В. Кочубей // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, “Хімія,
технологія речовин та їх застосування”. – 2012. – № 726. – С. 303–308. 2. Формування структури
низькоосновних гідросилікатів системи СаО–SiO2–H2О з хімічними додатками при автоклавуванні /
З. І. Боровець, М. Г. Пона, М. В. Чекайло, О. В. Кобрин // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політех-
ніка”, “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2014. – № 787. – С. 59–65. 3. Електронно-
мікроскопічні дослідження фазоуторень при випалі штучного тобермориту / М. Г. Пона,
З. І. Боровець, О. В. Кобрин, У. Є. Ворона // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, “Хімія,
технологія речовин та їх застосування”. – 2013. – № 761. – С. 317–322. 4. Фазоутворення в
системі “глина–тоберморит” при випалі / З. І. Боровець, О. В. Кобрин, В. В. Кочубей, М. Г. Пона,
І. В. Солоха // Международная научно-техническая конференция “Технология и применение
огнеупоров и технической керамики в промышленности”: тези доповідей. – Харьков, 2014. –
С. 83–85. 5. Шихта для синтезу воластоніту: пат. на винахід 101580 UA: МПК C04В 35/03 /
Пона М. Г., Боровець З. І., Солоха І. В., Кобрин О. В.; заявник і власник Національний університет
“Львівська політехніка”. – №201202449; опубл. 10.04.2013, Бюл №7.