Інструкція авторам

Тези, що подаються на конференцію, мають бути закомпоновані на лист формату А-5.

Поля: зліва – 20мм, справа, зверху та знизу – 15мм.

Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) – 11pt, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 10 мм.

Порядок розміщення матеріалу наступний.

Відомості про автора (кегль – 12 pt, зліва) ім’я та прізвище (жирним), науковий ступінь та вчене звання, посада, місце праці.

Назва наукової праці (кегль – 12 pt, по центру, жирним, все великими літерами).

Основний текст тез (кегль – 11 pt, по ширині).

 

Сформовані тези надсилати на скриньку конференції: 145doa@gmail.com