Особливості бонітування техногенних ґрунтів

Надіслано: Березень 19, 2013
Прийнято: Квітень 23, 2013
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Встановлено, що бал бонітету техногенних грунтів значною мірою залежить від їх фізико-хімічних властивостей, методів визначення, а також від природних і антропогенних чинників, які враховуються при бонітування за допомогою поправочних коефіцієнтів.

1. Андрюханов В.А. Почвы техногенных ландшафтов: генезис и эволюция / В.А. Андрюханов, 
Е.Д. – Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 2004.– 151 с. 
2. Галаган Т.І. Екологічні проблеми біологічної рекультивації порушених земель / Т.І. Галаган // Держава та регіони. – 2003. – № 2. – С. 56–59. 
3. Галаган Т.І. Рекультивація земель та їх економіко-екологічна оцінка / Т.І. Галаган // Дні науки у Гуманітарному ун-ті ЗУДМУ.– Запоріжжя, 2005. – С. 117–119. 
4. До нової концепції бонітування ґрунтів / В.В. Медведєв, І.В. Пліско, К.Б. Єршова, Д.М. Бенцеровський // Вісник аграрної науки.– 2002.– № 9. – С. 13–18. 
5. Доценко М.Т. Методика обследования, номенклатура и диагностика рекультивиро-ванных почв Украинской ССР / М.Т. Доценко, Л.В. Етеревская, В.А. Угарова, Л.В. Лехциер. – Харьков, 1987. – 20 с. 
6. Етеревская Л.В. Техногенные почвы / Л.В. Етеревская, М.Т. Донченко // Почвы Украины и повышение их плодородия. – Т. 2.– К.:Урожай, 1988. – С. 137–145. 
7. Єтеревська Л.В. Рекультивовані землі: специфіка формування, діагностування та оцінювання / Л.В. Єтеревська, Г.Ф. Момот, Л.В. Лех¬цієр, В.В. Шимель // Вісник ХНАУ. Ґрутознавство. – 2008. – № 2. – С. 34–37 
8. Канаш О.П. Бонітування ґрунтів: пропонуються зміни, чого вони варті? / О.П. Канаш // Землевпорядний вісник. – 2008. – № 5. – С. 46–50. 
9. Кузьмичов В.П. Якісна оцінка гірничотехнічних варіантів при сільськогосподарській рекуль¬тивації земель / В.А. Кузьмичов, Л.С. Сазонова // Агрохімія і ґрунтознавство. – К.:Урожай, 1979. – Вип. 38. – С. 3–10 
10. Курачев В.М. Классификация техногенных ландшафтов / В.М. Курачев, В.А. Анд¬рю-ханов // Сибирский экологический журнал.–2002.– № 3.– С. 255–261. 
11. Медведєв В.В. Бонітування екологічних функцій ґрунтів / В.В. Медведєв, І.В. Пліско // Вісник аграрної науки. – 2005. – № 10. – С. 10–15. 
12. Медведев В.В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины / В.В. Медведев, И.В. Плиско. – Харьков, 2006. – 385 с. 
13. Методические рекомендации по проведению бонитировки и качественной оценки земель.– К., 1986. – 65 с. 
14. Методика бонитировки почв Украины. – К.: Урожай, 1993. – 156 с. 
15. Методические рекомендации по проведению бонитировки почв. – К., 1993. – 88 с. 
16. Оцінка якості . Методичні вазівки до вивчення дисципліни „Оцінка і прогноз якості земель” / Укл. С.Ю. Булигін, А.В. Барвінський, К.С. Карабач. – К., 2005.– 37 с. 
17. Панас Р.М. Рекультивація земель: навч. посібник / Р.М. Панас.– Львів: Новий Світ-2000, 2007.– 224 с. 
18. Панас Р.Бонітування ґрунтів як важлива складова державного земельного кадастру / Р. Панас // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Кадастр та землеустрій. – 20011. – Вип. І(21). – С. 199–203. 
19. Панас Р.М. Бонітування ґрунтів: навч. посібник / Р.М. Панас.– Львів: Новий світ–2000, 2012. – 319 с. 
20. Прокопенко В.І. Ціноутворення земель техногенного походження як чинник формування їх споживчих влас¬ти¬востей/ В.І. Прокопенко, Є.В. Перехов // Екологія природокористування. – 2010. – Вип. 13. – С. 61–73. 
21. Смага І.О. Використання кліматичних критеріїв при бонітетній оцінці ґрунту // Вісник ХНАУ. Ґрунтознавство. – 2009. – № 1.– С. 104–107. 
22. Серый А.И. К методике бонитировки почв на агроэкологической основе / А.И. Серый // Почвоведение, 1981. – № 7. – С. 5–17