Особливості організаційно-технічного забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення

Надіслано: Січень 22, 2013
Прийнято: Квітень 22, 2013
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглядаються особливості організаційно-технічного забезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення.

1.    Балюк Г.І. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / Г.І. Балюк, А.П. Гетьман, Т.Г. Ковальчук та ін. / за ред. Г.І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010 р. – 368 с. 
2.    Мельничук О.Ю. Сучасні проблеми землеустрою та способи їх вирішення / О. Мельничук, П. Черняга // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Збірн. наук. праць. – Львів, 2010. – Вип. ІІ (20) – С. 167–170.
3.    Мельничук О.Ю. Моделювання ефективного використання території для землеустрою / О. Мельничук, В. Волошин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць. – Львів, 2009. – Вип. І (17) – С. 289–295.
4.    Мельничук О.Ю. Ієрархічна модель зворотного процесу в системі землеустрою / О. Мельничук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. І (21) – С. 232–235. 
5.    Особливості класифікації й обліку земельних ресурсів у лісовому господарстві України [Електронний ресурс] / О.І. Дребот. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/13645/1/12doi.pdf. – Заголовок з екрана.
6.    Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 680 с. 
7.    Парколісовпорядкування: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.Й. Каганяк, А.А. Сорочинський, М.П. Горошко. – Львів: Тріада плюс, 2009. – 360 с.
8.    Лісовий кодекс України / Відомості Верховної Ради України вiд 26.04.1994 р., № 17, ст. 99. – С. 443. 
9.    Законодавство України про землю (7-е вид., перероб. і доп.) / Упор.: О.М. Роїна. – К.: КНТ, 2008. – 552 с. 
10.    Інструкція з впорядкування лісового фонду України. Ч. 1. Польові роботи. – Ірпінь: ВО “Укрдержліспроект”, 2006. – 67 с.