Апостеріорна оптимізація точності та надійності активної геодезичної мережі моніторингу Дністровської ГЕС

2014;
: стоp. 5 - 14
Надіслано: Лютий 02, 2014
Прийнято: Березень 24, 2014
1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
2
CGeoS sprl-s – Creative Geo Sensing
3
Представництво Leica Geosystems AG в Україні
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Розробити методику апостеріорної оптимізації результатів вимірів активних геодезичних мереж моніторингу із урахуванням параметра точності та надійності. Експериментально перевірити її достовірність на активній прецизійній геодезичній мережі моніторингу Дністровської ГЕС. Методика. Фільтрування результатів вимірів активних геодезичних мереж моніторингу полягає у почерговому вилученні векторів із максимальними поправками, які визначаються з послідовних ітерацій урівноваження мережі. Після кожної ітерації визначають середню квадратичну похибку одиниці ваги та параметр надійності мережі. Відсіювання векторів з максимальними похибками призводить до покращення точності та погіршення надійності мережі. У зв’язку з цим потрібно визначити групу векторів, за якої співвідношення точності та надійності мережі буде оптимальним. Для визначення оптимальної кількості векторів використовується ентропійний підхід. Результати. Розроблено методику апостеріорної оптимізації результатів вимірів активних геодезичних мереж моніторингу із урахуванням параметра точності та надійності. Експериментально перевірена достовірність розробленої методики під час опрацювання результатів добових вимірювань, виконаних автоматизованою системою моніторингу Дністровської ГЕС. Наукова новизна. Запропоновано нову методику апостеріорної оптимізації результатів вимірів активних геодезичних мереж моніторингу із урахуванням параметра точності та надійності. Використовуючи ентропійний підхід, визначено групу векторів, за якої співвідношення точності та надійності є оптимальним. Практична значущість. Використовуючи розроблену методику, виконано апостеріорну оптимізацію активної прецизійної геодезичної мережі моніторингу Дністровської ГЕС. Наведену методику також можна застосувати для оптимізації будь-яких активних геодезичних мереж моніторингу із великою кількістю надлишкових вимірів.

 1. Родионова Ю.В. О повышении надёжности некоторых геодезических построений / Ю.В. Родионова, Б.Н. Дьяков // Геопрофи. – 2004. – №4 . – С. 48–50.
 2. Родионова Ю.В. Оптимизация плановой геоде­зи­ческой сети города N по критерию геомет­рической надежности / Ю.В. Родионова // Вестн. СГГА. – 2006. – №11. –С. 125–129.
 3. Третяк К.P. Апостеріорна оптимізація геодезич­них мереж / К.Р. Третяк // Зб.: “Сучасні досяг­нення геодезичної науки та вироб­ництва”. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – С. 127–141.
 4. Третяк К.Р. Узагальнений критерій оптимізації геодезичних мереж / К.Р. Третяк // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 1993. – Вип. 55. – С. 93–102.
 5. Третяк К.Р. До питання надійності активних моні­торингових мереж / К.Р. Третяк, І.Р. Сав­чин // Геодезія картографія і аеро­фотозні­мання. – Львів, 2013. – Вип. 77. – С. 122–126.
 6. Третяк К.Р. Розроблення методики розрахунку надій­ності активних моніторингових мереж / К.Р. Тре­тяк, І.Р. Савчин // Вісник геодезії та картографії. – К.: НДІГК, 2013. – Вип. 1 (82). – С. 5–10.
 7. Федоров В.В. Теория оптимального экспери­мента / В.В. Федоров. – М.: Наука, 1971. – 312 с.
 8. Craenenbroeck, J.v. Engineering Structures First International FIG Workshop. – Hong Kong /  J.v. Craenenbroeck // International Federation of Surveyors (FIG). – Belgium, 2012. – P. 1–18.
 9. G. GPS vector configuration design for monitoring deformation networks / G. Even-Tzur // Journal of Geodesy. November, 2002. – Vol. 76, No. 8. – P. 455–461.
 10. , N.L. Generalised measures of reliability for multiple outliers / N.L. Knight, J. Wang, C. Rizos // Journal of Geodesy. – October. – 2010, Vol. 84, No. 10. – P. 625–635.
 11. , W. Another approach to reliability measu­res for systems with correlated observations / W. Prószyński // Journal of Geodesy. – September, 2010. – Vol. 84, No. 9. – P. 547–556.
 12. Rizos C. Advances in GNSS-RTK for Structural Monitoring in Regions of High Ionospheric Activity. Deformation Measurement of Structures Using GNSS // C. Rizos, J.v. Craenenbroeck, V. Liu // FIG Congress 2010. Facing the Challenges. – Building the Capacity. 11-16 April, 2010. – Sydney, Australia. – P. 1–13.
 13. Stempfhuber, W. Geodätische Monitoringsysteme mit RTK Low-Cost-GNSS / W. Stempfhuber, J. Alber­ding // Allgemeine Vermessungs-Nachrichten: AVN, 2012. – Vol. 119, No. 4. – P. – 132–139.