Використання супутникових знімків для оцінювання таксаційних показників лісових насаджень

2017;
: стор. 84-93
https://doi.org/10.23939/istcgcap2017.01.083
Надіслано: Квітень 18, 2017
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний лісотехнічний університет України
3
Національний лісотехнічний університет України
4
Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету

Мета. Оцінка стану лісових насаджень за матеріалами космічних знімків та статистичної інвентаризації, порівняння отриманих результатів (лісівничо-таксаційних показників) з матеріалами лісовпорядкування. Методика. Для дослідження таксаційних показників деревостанів використано матеріали дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). Лісівничо-таксаційну оцінку деревостанів НПП “Сколівські Бескиди” та уточнення контурів масивів здійснено з використанням космічних знімків Landsat ETM+ із розрізнювальною здатністю 30 м, а для перевірки – зображення Quick Bird – відповідно 0,6 м. Для проведення дешифрування за алгоритмом мінімальної відстані досліджували деревостани на тестових ділянках (пробних площах), які закладали по перетинах растрової сітки з кроком 300 м у вертикальному та горизонтальному напрямку, яку згенеровано у програмному продукті QGIS. Визначення основних лісівничо-таксаційних показників здійснювали згідно з прийнятими у лісовій таксації та лісовпорядкуванні методиками. Результати. Описано застосування космічних знімків для дослідження лісових насаджень. Використано сучасні підходи та новітні технології для дослідження лісових ресурсів, що дало змогу провести адекватну оцінку меж ділянок лісової рослинності фрагменту Сколівського лісництва НПП “Сколівські Бескиди” Львівської області та уточнити їх контури із використанням космічних знімків. Обчислено різницю площ за електронними картами та за матеріалами лісовпорядкування. Наукова новизна і практична значущість. У статті адаптовано алгоритм використання матеріалів ДЗЗ для виділення меж таксаційних виділів. За результатами проведеної інвентаризації на дослідних ділянках здійснено порівняння основних таксаційних показників з матеріалами повидільної бази даних лісовпорядкування та визначено відхилення. Отримані дані та алгоритм можна використати для створення цифрових карт насаджень, туристичних карт парку, розподілу на функціональні зони тощо. 

 

 1. Вицега Р.Р. Національна інвентаризація лісу в Фінляндії, Швеції, Литві та Данії / Р.Р. Вицега, Г. Г. Гриник // Науковий вісник НЛТУУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів, 2008. – Вип. 18.11. С. 141-148.
 2. Гаврилюк С.А. Класифікація земель лісового фонду Західного Лісостепу України за матеріалами дистанційного знімання /Гаврилюк С.А., Миклуш С.І. /Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 26-35.
 3. Горошко М.П. Дистанційні спостереження за гірськими територіями басейну Верхньої Тиси / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, О.Г. Часковський // Наук. вісн. УкрДЛТУ: Зб. наук.-техн. пр. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.1. – С. 58-61.
 4. Горошко М.П. Особливості інвентаризації гірських лісів у системі регіонального моніторингу / М.П. Горошко, Р.Р. Вицега // Промислова гідравліка і пневматика: всеукраїнський наук. – технічний журнал. – 2010. – № 4 (30). – С. 12-14.
 5. Горошко М.П. Оцінка урбаністичних процесів гірських ландшафтів сучасними засобами лісоінвентаризації / М.П. Горошко, Р.Р. Вицега // Науковий вісник НЛТУУ: зб. наук.-техн. праць.– Львів, 2011. – Вип. 21.16. – С. 85-90.
 6. Кашкин В.Б. Дистанционное зондирование Земли из космоса / В.Б. Кашкин, А.И. Сухинин. – М. : Логос, 2001. – 264 с.
 7. Копій Л.І. Використання супутникових знімків Landsat-TM та Landsat-ETM для оптимізації лісистості порушених ландшафтів Яворівського району / Л.І. Копій, О.Г. Часковський, С.Л. Копій // Науковий вісник НЛТУ України.– 2006. – Вип. 16.5. – С. 11-17.
 8. Миклуш С.І. Виділення “лісової маски” для Західного Лісостепу України / С.І. Миклуш, С.А. Гаврилюк // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2006. – Вип. 110. – С. 60-66.
 9. Миклуш С.І. Виділення різних категорій земель лісового фонду дистанційними методами / С.І. Миклуш, С.А. Гаврилюк // Тези доповідей учасників конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів та 61-ої студентської наукової конференції. – Київ: НАУ. ‑ 2007. – С. 42-43.
 10. Свейн Ф. Дистанционное зондирование: количественный подход / [Ш.М. Дейвис, Д.А. Ландгребе, Т.Л. Филлипс и др.]; под ред. Ф. Свейн, Ш. Дейвис // Пер. с англ. – М. : Недра, 1983. – 415 с.
 11. Хлян Я.О. Практичні аспекти застосування космічних методів у моніторингу навколишнього середовища / Я.О. Хлян // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2009. – Вип. 71. – С. 78-80.
 12. Цуняк А.М. Розподіл наземного вкриття Стрийсько – Сянської Верховини на основі супутникових знімків LANDSAT / А.М. Цуняк О.Г.Часковський, М.М.Король // Науковий вісник НЛТУ України.– 2013.– Вип. 23.14.– С. 27 – 32.
 13. Часковський О.Г. Застосування гіперспектральних супутникових знімків для спостережень за лісовими масивами / О.Г. Часковський, С.І. Миклуш // Наук. вісн. УкрДЛТУ: Стан та тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні. – Львів : УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.6. – С. 190-193.
 14. Aronoff  S. Remote sensing for GIS managers. 1sted. Redlands, California: ESRI Press, 2005, 490 p.
 15. Coppin P., Jonckheere I., Nackaerts K., Muys B., Lambin E. Digital change detection methods in eco­system monitoring: a review. International Journal of Remote Sensing, 2004, vol. 25, pp. 1565–1596.
 16. Havrylyuk S. A., Myklush S. I. Klasyfikatsiia zemel lisovoho fondu Zakhidnoho Lisostepu Ukrainy za materialamy dystantsiinoho znimannia [Classification of Forest Cover Types of Western Steppe of Ukraine Using Remote Sensing Data]. Scientific Bulletin of Ukrainian National Forestry University. Lviv: NLTUU. 2007, no. 17.3, pp. 26–35.
 17. Lawrence R. L., Wood S. D., Sheley R. L. Mapping invasive plants using hyperspectral imagery and Breiman Cutler classifications (Random Forest). Remote Sensing of Environment. 2006, vol.100, pp. 356–362.
 18. NDVI – theory and practice. Electronic resources. Available at: http://www.gis-lab.info/qa/ndvi.html.
 19. Richards J. A., X. Jia. Remote sensing digital image analysis: an introduction. Berlin; Heidelberg; New York; Barcelona; Hong Kong; London; Milan; Paris; Singapore; Tokyo : Springer, 1999, 363 p.
 20. Stefanski J., T. Kuemmerle, O. Chaskovskyy et. al Mapping Land Management Regimes in Western Ukraine Using Optical and SAR Data. Remote Sens. 2014, vol. 6, Issue 6, pp. 5279–5305. Available at: doi:10.3390/rs6065279
 21. Strochinskii A. A., Pozyvailo Y. M., Jungst S. E. Forests and forestry in Ukraine: standing on the brink of a market economy. Journal of Forestry. 2001, vol. 99, pp. 34–3