Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з інформатики

2012;
: сс. 196 - 200
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті розглянуто проблеми правильної передачі українською мовою термінів options, password, bullets, endnote, footnote, вживання яких на сьогоднішній день не обмежується тільки інформатикою. Запропоновано вдаліші, на думку авторів, відповідники, які розкривають суть англомовних термінів.

Ключові слова: українська мова, англійська мова, термін, термінознавство, терміносистема, інформатика, локалізація, лексикографія

The article deals with the problem of the correct rendering of the terms ‘options’, ‘password’, ‘bullets’, ‘endnote’, ‘footnote’, whose use is not restricted to informatics any more, into the Ukrainian language. The authors suggest more felicitous equivalents which uncover the essence of the English terms.

Keywords: Ukrainian language, English language, term, terminology, system of terms, informatics, localization, lexicography

За [7] галузеві терміносистеми – це складова частина літературної норми, яка бере участь у її формуванні. Важливу роль у термінотворенні відіграє ступінь засвоюваності термінів, їх милозвучність, прозорість тощо.

Формування літературної мови проходить через чотири етапи, один з яких – досконале оволодіння цією мовою представниками відповідної етнічної групи, бо лише тоді стандартизована літературна мова може виконувати свої функції [7]. Сьогоднішній стан цього етапу в Україні найкраще передає думка відомого мовознавця Н. Непийводи, завідувачки кафедри мови і стилістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, (цит. за [6]): «процес українізації утруднений не лише через численні соціальні, а й через суто психологічні чинники: сфера і мова, яка обслуговує цю сферу, поєднані численними стійкими нейролінгвістичними зв’язками. Те, що змушує докладати додаткових зусиль, викликає природний протест. Справа ускладнюється ще й тим, що, порівняно з усталеним і за багато років відшліфованим російськомовним офіційно-діловим стилем, офіційно-діловий стиль української мови ще перебуває в стадії формування. Виникає парадоксальне явище: українська ділова мова недосконала, тому нею не користуються; а якщо нею не користуються, вона й не вдосконалюється». Причини такого стану наступні [4; 6]:

•    з відомих причин багатьом, навіть україномовним, представникам науково-технічної інтелігенції складно використовувати у своїй професійній діяльності українську мову;

•    мова законодавчих актів та нормативних документів, від яких сильно узалежнений український діловий і науковий стиль, рясніє термінологічними та стилістичними помилками та недоречностями, які, відповідно, багаторазово тиражують;

•    фахівці застосовують ряд неспеціалізованих словників минулих і сучасних років видання із суперечливим або неправильним перекладом окремих слів і словосполучень;

•    укладачі нових загальних та загальнотехнічних чужомовно-українських словників часто-густо «знекровлюють», вихолощують українську мову, не повністю використовують її історичні джерела, калькують іноземні терміни;

•    низький коефіцієнт корисної дії термінологічної діяльності, що зумовлено насамперед малими тиражами та високою ціною словників, відсутністю широкого доступу до термінологічних стандартів, їх вузькою фаховістю й розбіжністю в термінах;

•    мала кількість новітніх комп’ютерних засобів оперативного доведення результатів термінологічних розробок до широкого кола користувачів, насамперед до молоді;

•    через те, що людина важко перевчається після запам’ятовування й засвоєння нею першого почутого слова, численними лекціями, статтями, документами починають гуляти суржикові конструкції й терміни-покручі, породжуючи собі подібних.

Особливо це стосується термінології комп’ютерної галузі, яка сьогодні бурхливо розвивається. Створюються нові та набувають нових значень старі терміни. Удосконалення української комп’ютерної термінології важливе ще й тим, що комп’ютер – один з основних комунікативних засобів сьогодення й неявно впливає на мовленеву культуру суспільства, особливо представників його молодшої генерації. Тому робота над українською комп’ютерною терміносистемою актуальна й необхідна.

Про проблеми української термінології в галузі інформатики постійно йде мова в наукових збірниках «Лексикографічний бюлетень» матеріалах українських та міжнародних наукових конференцій. Найвагоміші з цієї тематики – дві міжнародні конференції, що відбуваються регулярно раз на два роки: «Проблеми української термінології СловоСвіт» у Львові та «Українська термінологія і сучасність» у Києві. Остання, щоправда, порушила регулярність свого проведення, але сподіватимемось, що все повернеться у свої береги. В Україні видано ряд словників, які містять українську комп’ютерну термінологічну лексику [1; 8; 9; 13; 14]. Однак подані в цих словниках українські терміни мають ряд недоліків [14], основні з яких – калькування з англійської та російської мов, уживання жаргонізмів, недосконалих українських відповідників тощо.

Особливо проблеми української комп’ютерної термінології уявнюються при локалізації чужоземного програмного забезпечення. Будь-яка локалізація передбачає переклад інтерфейсу програми, її повідомлень, допомоги, довідки, настанов для користувача. І доки не буде усталено терміни, які використовують в інтерфейсах комп’ютерних програм, триватиме суперечка про те, як перекласти відповідно до суті дії програми той чи інший англомовний термін та будуть різноманітні трактування одних і тих самих термінів, навіть у межах одного програмного продукту. У англійській мові комп’ютерні терміни добирають англомовні розробники програмного забезпечення адекватно до суті, яку вони закладають у роботу програми, програмного коду, знання мови, усталених сленгових понять та ментальності авторів програми. Саме тому найскладніше підібрати термін для відповідного відображення думки автора програми. На це впливають: кваліфікація локалізатора не лише в знанні мов, але й у роботі програмного забезпечення, та особливості мови, на яку перекладають терміни.

Наголосимо ще раз, що проблеми новітньої української термінології в сьогоденні – це результат кількаразового препарування її задля створення «великої спільноти – радянського народу». Тому й виникають термінологічні недоречності – з мови радянською системою насильно викинуто слова разом з їхнім справжнім значенням, а істинні поняття оголошено як застарілі й не вживані. На нашу думку, не слід закріплювати хибні уявлення про фонетику й мелодику української мови, а намагатися відновити її автентику. Та й не варто також вилучати з розгляду психолінгвістичні характеристики мови, які впливають не тільки знаково, а й ментально. Було б хибою і повністю відкидати чужомовні слова заради пуризму мови, але і зловживати ними не варто. Мета цієї статті – запропонувати, найвдаліші на нашу думку, українські відповідники до термінів optionspasswordbulletsendnotefootnote. Розглянемо їх кожен зокрема.

Options. Словники трактують цей термін, як щось, що є або може бути вибраним. Синонімічний ряд до цього терміну достатній, щоб підібрати відповідний переклад українською – optionchoicepreferencealternativeselectionpossibility [17].

Російською цей термін  перекладають так:

option = opt I 1) опция, необязательная (факультативная) возможность необязательный параметр команды, позволяющий задавать при вызове программы дополнительные функции или специальные режимы работы; например, tracing options – опции трассировки default option, compiler option 2) команда или пункт меню, вариант выбора check box, default option 3) альтернатива, вариант, выбор alternative, choice [3],

або:

option 1) выбор, вариант выбора; пункт [позиция] меню 2) вариант версия, элемент выбора, (факультативная) возможность, опция 3) pl. факультативное [не входящее в базовый комплект] оборудование; факультативные программные средства [2].

Тому переклад опції, що часто в Україні беруть за основу під час локалізації у дійсності є перекладом з перекладу, що одразу позначається на якості. На нашу думку, таке трактування не повністю відображає суть терміна, тому ми пропонуємо використовувати в залежності від ситуації термін параметри, або вибір можливостей:

Параметр -а, 1) Величина, що входить у математичну формулу й зберігає своє постійне значення лише за цих умов. 2) Величина, властива якому-небудь предмету, пристрою, явищу. ◊ Ергономічний параметр – кількісна характеристика технічних особливостей системи «людина – машина», що зумовлює ергономічні показники її якості. Зведений параметр стану газу – відношення значення параметра термодинамічної рівноважної системи до його значення в критичному стані. Основний параметр виробу – вихідний параметр виробу, відхилення значення якого за встановлені межі означає відмову виробу. 3) Змінна величина, від якої залежить значення іншої змінної величини. 4) У системах обробки інформації – змінна, яка задана постійною величиною для конкретного випадку та яку можна змінити для іншого випадку. 5) У програмуванні: а) інформація, яка надається програмі, пристрою, функції або процедурі; б) додаткова частина команди, що показує, звідки повинні братися дані [5].

Можливість -вості, 1) Здійсненність, допустимість чого-небудь (зазвичай за певних умов). 2) Наявність умов, сприятливих для чого-небудь, обставин, які допомагають чомусь [5].

Крім того, фоносемантична оцінка проектом ВААЛ [12] вказує, що слово «можливості» має нейтральний характер і не надає вираженого впливу на реципієнта, на відміну від вираженого впливу терміну «параметр».

Отож, «параметри» варто використовувати, головно там, де необхідно задати величини, що використовує програма, натомість «вибір можливостей», або коротко – «можливості» – там, де потрібно вибрати режими роботи програми, чи визначити бажані для користувача додатки тощо.

Password. При перекладі цього терміну використовують усталений термін «пароль», хоча питання який, усе ж таки, переклад використовувати дискутовано не раз (див. наприклад [18]).

Сам термін «password» має однозначне трактування – ключове слово, за допомогою якого надають доступ до чогось, що недоступне у звичайних умовах і отримати його можна тільки за умов авторизації.  На нашу думку звичний  переклад – «пароль» – не годиться, хоча б з огляду не те, що це слово не має виражених фоносемантичних характеристик, тобто не звертає на себе увагу, та походить від французького слова parole – 1) речь, слово 2) слово, обещание 3) голос; тон 4) резкости 5) пустые обещания, (пустые) слова 6) слова, текст 7) la Parole, la parole de Dieu, la bonne parole – слово Божие; Евангелие [11]. Воно ніяким чином не відображає суті процесу з яким пов’язаний термін «password» – отримання авторизованого доступу до чогось, і саме терміну «password» іманентно звертати увагу до процесу авторизації. Найпридатнішим для цього може бути слово «гасло» як термін, що пояснює дію: необхідно вказати слово, яке є ключовим для отримання доступу. Окрім того, воно має також виражені фоносематичні характеристики і, тим самим, звертає увагу на необхідність використання поля, пов’язаного із цим терміном.

Bullets. Аналогічна ситуація. В англійській мові:

bullet 1) a metal projectile for firing from a rifle, revolver, or other small firearm… 2) a small symbol used to introduce each item in a list, for emphasis [16] ( 1) металева куля для стрільби з рушниці, револьвера або іншої невеликої вогнепальної зброї… 2) невеликий символ, що використовується для введення кожного елемента списку, для вирізняння – переклад наш)

або

bullet … 1) a projectile for firing from a rifle, revolver, or other small firearm, … 2) Printing a small symbol, such as a solid circle, printed just before a line of type, such as an item in a list, to emphasize it [15] ( 1) металева куля для стрільби з рушниці, револьвера або іншої невеликої вогнепальної зброї… 2) друкування невеликого символу, наприклад, суцільного кружальця, що друкується перед самим рядком, наприклад, перед елементом списку, щоб вирізнити його – переклад наш)

У другому випадку сам термін навіть дещо звужений згадуванням про кружальце. Часто вживаний переклад «маркери» або «маркування»  не підходить, бо за своїм змістом пов’язаний з нанесенням чи позначенням марки чогось. (Маркування -я, 1) Дія за знач. маркувати. Маркування сталі. 2) Марка на виробах, товарах [5]). Найкраще, на нашу думку, для перекладу терміну «bullets» українською пасує маловживаний термін «значники»: маркер – (то, чем маркируютмаркер, значник [10]. Тоді чітко акцентується увага на дії, яка стосується позначення чогось (у даному випадку елементів списку) міткою, знаком, а не маркою.

Endnote, Footnote. При детальному розгляді теми оформлення текстового документу, натрапляємо на ще дві складності «endnote» та «footnote»:

endnote end|note noun a note printed at the end of a book or section of a book [16]. (примітка, що друкується в кінці книги або розділу книги – переклад наш)

footnote  foot|note noun an additional piece of information printed at the bottom of a page [16]. (додаткова інформація, що друкується внизу сторінки – переклад наш)

Традиційно ці два терміни перекладають, калькуючи російський переклад як «виноска». В [5] подають трактування які властивіші українській мові – пояснення, примітка до тексту (Виноска -и, – Пояснення, примітка до тексту, поміщені під ним.) тому природніше вживати один із цих термінів. Крім того, у текстових редакторах термін «виноска» несе також інше навантаження – бокова виноска, яка є поясненням до рецензованого, виправленого тексту, і тут він видається прийнятнішим. Використання одного терміна для різного виду пояснень – тих, що зроблені для читача, і тих, які використовуються для редагування й рецензування тексту незручне й може породжувати помилки. Та й у поліграфії часто уживають термін «примітка», а враховуючи особливості цих приміток варто було би перекладати термін footnote як «присторінкова примітка», а endnote – «прикінцева примітка»

Підсумовуючи скажемо наступне:

-  українська термінологія, зокрема й у галузі інформатики, вимагає подальшого удосконалення;

-  працюючи над вдосконаленням термінології варто звертати особливу увагу на автентичність мови;

- на думку авторів найвдалішими українськими відповідниками для термінів optionspasswordbulletsendnotefootnote є – параметривибір можливостей для optionsгасло для passwordзначники для bulletsприкінцева примітка для endnote; присторінкова примітка для footnote.

Час покаже…

1. Англійсько-український глосарій виробів Microsoft : громадська редакція / За ред. Б. Рицара. – Л. : ЕКОінформ, 2006. – 208 с. 2. Англо-російський словник з обчислювальної техніки та програмування (The English-Russian Dictionary of Computer Science) : близько 55 тис. статей / За ред. Є. К. Масловського. – 8-е вид., випр. і доп. – ABBYY, 2008. 3. Англо-російський тлумачний словник термінів та скорочень з обчислювальної техніки, Інтернету та програмування : 25800 статей, близько 70 тис. перекладів термінів / За ред. Е. М. Пройдакова, Л. А. Теплицького. – 2011. 4. Білецький В. С. Про вдосконалення української гірничої термінології / Білецький В. С., Загнітко А. П., Манець І. Г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vesna.org.ua/txt/donvisn/t1/19.html. 5. Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови (250 тис. слів та слово-сполучень) / В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун, 2005. – 1728 с. 6. Гінзбург М. Як зробити українську мову державною де-факто? / Михайло Гінзбург [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dt.ua/ 3000/3100/46128/. 7. Д’яков А. С. Основи термінотворення: Семант. та соціолінґвіст. аспекти / Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. – К. : Вид. дім «KM Academia», 2000. – 218 с. 8. Іваницький Р. В. П’ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р. В. Іваницький, Т. Р. Кияк. – К., 1995. – 372 с. 9. Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки / О. М. Коссак, лінгв. ред. О. Р. Микитюк. – Л. : СП «БаК», 1995. – 304 с. 10. Новий російсько-український політехнічний словник : Близько 100 000 термінів і термінів-словосполучень / Укладач М. Зубков. – Х. : Гриф, 2005. – 952 с. 11. Новий французько-російський словник. – «АБІ Прес», 2010, 2011. 12. Проект Ваал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vaal.ru/index.php. 13. Пройдаков Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і прогамування / Едуард Михайлович Пройдаков, Леонід Абрамович Теплицький. – Вид. 1. – К. : Видавничий дім «СофтПрес», 2005. – 552 с. 14. Рицар Б. Про англійсько-український глосарій виробів Microsoft / Б. Рицар, Р. Мисак, Р. Микульчик // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. / Відп. ред. Л. Полюга. – 2006.– С. 28–30. 15. New Oxford American Dictionary. – 3rd Edition. – Oxford : Oxford University Press Inc, 2010. 16. Oxford Dictionary of English. – 3rd Edition. – Oxford : Oxford University Press, 2010. 17. The Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms (over 140 000 synonyms and antonyms). – Oxford : Oxford University Press, 2007. – 528 p. 18. Український форум Mozilla : локалізація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mozilla-forum.org.ua/index.php?action= printpage;topic=88.0

Кульчицький І. Проблемні аспекти локалізації окремих термінів з інформатики / Ігор Кульчицький, Богдан Філь // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 196–200.