Оптимізація параметрів пружних елементів тензорезистивних вимірювачів тиску за динамічними характеристиками

2011;
: pp. 84-87
1
Національний університет «Львівська політехніка»

На підставі аналізу динаміки пружних елементів тензорезистивних вимірювачів тиску запропоновано методику розрахунку та оптимізації параметрів цих елементів з погляду мінімуму динамічної похибки під час вимірювання нестаціонарних процесів.

1. Тихан М. До питання динаміки давачів тиску // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка" Автоматизація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – № 39. – 2005. – С.104–109.

2. Tykhan M. The piezoresistive sensors for impact pressure // 44th International Scientific Colloquium. Ilmenau. – 1999. – Р. 37–40.

3. Тихан М.А. Тензометрические датчики переменного давления для систем автоматики с нестационарными термовлияниями: автореф. диссер. на соискание уч. Степ. канд. техн. наук. – Пенза, 1995, – 18 с.