Аналіз методів оперативного контролю похибок засобів вимірювань

2018;
: pp. 52-57
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано методи оперативного контролю метрологічних характеристик засобів вимірювань для підвищення достовірності вимірювань у промисловості та для зменшення витрат на підтвердження їхньої метрологічної відповідності. Акцентовано на залежності рівня витрат від точності та надійності вимірювань, на основі яких приймають рішення щодо функціонування процесів, оскільки вони впливають на якість продукції. Обґрунтовано підвищення ролі комплексу організаційно-технічних заходів із забезпечення певної метрологічної автономності окремих виробництв, що дасть змогу зменшити затрати на метрологічне забезпечення виробництва за дотримання необхідного рівня єдності, точності та вірогідності вимірювань. Для зменшення частки метрологічно несправних ЗВ, які експлуатуються в промисловості, в технологічних процесах та для підвищення достовірності вимірювань, запропоновано розроблені методи та алгоритми оперативного контролю метрологічних характеристик засобів вимірювань. Такі методи повинні характеризуватися здатністю їх виконання у будь-який момент часу, 
відповідністю їх оцінок встановленому рівню вірогідності, сумісністю складових системи та їх надійністю, тобто функціонуванням протягом визначеного часу без погіршення метрологічних характеристик. В статті визначено умови ефективного використання методів оперативного контролю похибок. Розглянуто доцільність застосування таких методів, як: метод звірянь за спільним джерелом сигналу; метод взаємних звірянь; метод звірянь за стабільним ЗВ; метод звірянь за допомогою калібратора. Метод з використанням промислового калібратора є найефективнішим методом оперативного контролю похибок, що підтверджують дослідження.

1. Фридман А. Э. Теория метрологической надежности средств измерений и других технических средств, имеющих точностные характеристики: дис. … д-ра техн. наук. – М., 1994 – 423 с.

2. Новицкий П. В. Динамика погрешностей средств измерений / П. В. Новицкий, И. А. Зограф, В. С. Лабунец. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 192 с.

3. Степанов О. С. Разработка и исследование научно-технических основ метрологического обеспечения производства и эксплуатации счётчиков воды / О. С. Степанов // дис. … канд. техн. наук. – М.: ВНИИМС, 2004. – 147 с.

4. Огірко Р. М. Принципи побудови універсальних вимірювальних засобів автоматизації технологічних процесів / Р. М. Огірко, М. М. Микийчук // Вимірювальна техніка і метрологія. – Львів, 2002. – № 59. – С. 145–156.

5. Яцук В. О. Розвиток теорії та методів підвищення якості засобів вимірювальної техніки з використанням кодокерованих: автореф. дис. … д-ра техн. наук. – Львів, 2004 р.

6. РМГ 74-2004 ГСИ. Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений. 2005-05-26. – М.: Стандартинформ, 2004. – 59 с.

7. Данилов А. Е. Хорош ли продолжительный межповерочный интервал для теплосчётчиков при расширенном диапазоне измерения расхода / А. Е. Данилов, И. Н. Бригаденко, Г. Н. Иванова, Е. Ю. Парамонова // Энергосбережение. – 2003. – № 5. – С. 17.

8. Микийчук М. М. Підвищення метрологічної автономності локальних систем вимірювань [Текст] / М. М. Микийчук, П. Г. Столярчук // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил. – 2011. – Вип. 1 (27). – С. 222–225.

9. Владимиров В. Л. Теоретические основы, методы и алгоритмы автоматизированной поверки средств измерений электрических величин: дисс. …д-ра техн. наук. – Львов, 1990. – 255 с.

10. Микийчук М. М. Метрологічне забезпечення якості продукції на стадії виготовлення: автореф. дис. …д-ра техн. наук. : 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Микола Миколайович Микийчук; Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – 40 с.