Граничні можливості термоелектричних засобів вимірювання різниці температур з автоматичним налаштуванням

2018;
: pp. 39-47
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

У багатьох галузях сучасної техніки використовуються вимірювачі різниці температур, від точності вимірювання якої залежать інші технологічні параметри контрольованих процесів, наприклад, у метеорології, вимірюванні витрат спожитої теплової енергії тощо. На основі термоелектричних перетворювачів можуть бути побудовані вимірювачі різниці температури для роботи в ширшому діапазоні температур порівняно з іншими типами сенсорів. Загалом точність вимірювання різниці температур визначається неідентичністю функцій перетворення сенсорів, значення якої забезпечується конструктивно-технологічними методами під час виготовлення. Її значення важко ідентифікувати в робочих умовах експлуатації та практично неможливо врахувати в структурах вторинних приладів для вимірювання різниці температур.

У сучасній вимірювальній техніці кіберфізичні системи як розпорошені інтелектуальні системи на основі мереж фізичних та обчислювальних компонентів, які взаємодіють, забезпечують нові функціональні можливості щодо покращення якості процесів вимірювань. Запропоновано здійснювати автоматизоване оперативне налаштування метрологічних параметрів цифрових вимірювачів різниці температур під час експлуатації. Вторинний прилад запропоновано реалізовувати на основі програмованих на чипі структур з використанням кодокерованих багатозначних мір напруги. Показано, що під час розміщення обох термоелектричних перетворювачів у середовищах із відомими значеннями температури можна скоригувати похибки, спричинені інструментальними похибками сенсорів. Окрім того, за допомогою зміни кодів керування кодокерованими мірами напруги запропоновано визначати коефіцієнт перетворення 
вторинного приладу в певний момент часу та в заданих умовах експлуатації. Обговорено також можливості практичної реалізації цифрових вимірювачів різниці температур з автоматичним 
налагодженням у робочих умовах експлуатації

1. Matthias Nau. Elektrische Temperaturmessung /Matthias Nau. – JUMO GmbH & Co. KG. – 156 p.

2. Олеськів Т. Метрологічне забезпечення вимірювачів різниці температур на основі платинових термоперетворювачів з дводротовою лінією зв’язку / Т. Олеськів, В. Яцук // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2013. – Вип. 74. – С. 25–28.

3. Стрілецький Ю. Й. Метрологічні дослідження пристрою для прецизійного вимірювання різниці температур / Ю. Й. Стрілецький, А. Г. Винничук, О. Є. Середюк //Системи обробки інформації. – 2015. – № 2. – С. 100–103.

4. Кучеренко О. К., Ермоленко М. А. Влияние излучательной способности модели абсолютно черного тела на измерение эквивалентной шуму разности температур тепловизора // Методи і системи оптично-електронної та цифрової обробки сигналів. – Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Приладобудування. – 2014. – Вип. 47(1). – С. 72–78.

5. Латенко В.І. Методика застосування пари резистивних сенсорів для вимірювання різниці температур // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – № 4. – 2014. – С. 68–73.

6. Поліщук Є. С. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, Б. І. Стадник, О. В. Івахів, Т. Г. Бойко, А. Ковальчик; за ред. проф. Є. С. Поліщука. – Львів: Бескид-біт, 2008. – 618 с.

7. Smart Sensor Systems, edited by G. Mejer, John Wiley & Sons, Ltd, 2008. – 385 p.

8. Осадчук В. С. Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом: монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. С. Кравчук. — Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 163 с.

9. Vasylykha Kh. Experimental studies of temperature channel efficiency for solar energy systems / Kh. Vasylykha, Yu. Yatsuk, V. Zdeb, V. Yatsuk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (ISSN 1729-3774). – 3/8 (87), 2017. – Р. 10–16.

10. Анатычук Л. И. Термоэлементы и термоэлектрические устройства: справочник. - К.: Наукова думка, 1979. - 766 с.

11. Линевег Ф. Измерение температуры в технике: справочник / Ф. Линевег; перевод с нем.; под ред. Л. А. Чарихова. – М.: Металлургия, 1980. – 544 с.

12. Ю. О. Скрипник, О. А. Дубровний, П. В. Чефранов. Патент 53288А Україна, МПК G01K 7/14. Термоелектричний пристрій для вимірювання різниці температур / заявник і власник Київський національний університет технологій і дизайну. – № 2002043266, заявл. 19.04.2002; опубл. 15.01.2003, Бюл. №1.

13. Имитатор сигнала термопары, Патент. Google patent/RU2324908C2. В. В. Шевчук (RU). – Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»), Priority date 2006-06-22.

14. Матвіїв Р. О. Аналіз частотних характеристик коригування адитивних зміщень у калібраторах постійної напруги / Р. О. Матвіїв, В. О. Яцук // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – № 78. – С. 15–18.