Випуск 13, Номер 3, 2019

У цьому випуску

(19 статті)
Volodymyr Dutka, Yaroslav Kovalskyi, Olena Aksimentyeva, Nadia Tkachyk, Nataliia Oshchapovska, Halyna Halechko
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.03.334
cc. 334 - 340
В. С. Моравський, В. Є. Левицький , Michael Bratychak, Ulyana Khromyak, Marta Kuznetsova, Н.В. Чопик
DOI: https://doi.org/10.23939/chcht13.03.347
cc. 347 - 351