Розробка методики прогнозування зсувів із застосуванням геофізичних методів

2013;
: стоp. 176-187
https://doi.org/10.23939/jgd2013.01.176
Надіслано: Червень 06, 2013
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Обґрунтовано доцільність використання комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних під час прогнозування зсувних процесів із застосуванням геофізичних методів. Такий підхід передбачає прогнозування зсувних процесів на кількісному ймовірнісному рівні з використанням функції комплексного показника ефективних параметрів, узгоджених із зсувною небезпекою. Виділено основний комплекс геофізичних методів дослідження зсувних процесів: метод вертикального електричного зондування, метод природного імпульсного електромагнітного поля Землі та метод природного електричного поля. Цей комплекс за необхідності деталізації можна допов­нювати додатковими методами: заломлених хвиль, радіохвильового просвічування та еманаційної зйомки. Наведено детальний алгоритм проведення комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних. Обґрунтовано необхідні для комплексної інтерпретації геолого-геофізичні параметри, принципи трансформації вхідних та вихідних параметрів у ефективні. Геолого-геофізичні параметри узгоджено із зсувонебезпекою на кількісному рівні.

 1. Вахромеев Г.С. Основы методологии комплекси­рования геофизических исследований при по­исках рудных месторождений. – М.: Недра, 1978. – 152 с.
 2. Воробьев А.А. Равновесие и преобразование ви­дов энергии в недрах. – Томск: Изд-во Том­ского ун-та, 1980. – 211 с.
 3. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: те­зи доповідей II Міжнар. наук. конф., Київ, 8–10 жовт. 2001 р. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – 74 с.
 4. Дослідження зсувних процесів геофізичними ме­тодами: монографія / Е.Д. Кузьменко, А.Ф. Без­смертний, О.П. Вдовина, І.В. Крив'юк, В.Д. Че­бан, Л.В. Штогрин; за ред. Е.Д. Кузьменка. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 294 с.
 5. Жуков М.Н. Математична статистика і обробка геологічних даних: підручник / М.Н. Жуков. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 518 с.
 6. Изучение оползней геофизическими методами / Н.Н. Горяинов, А.Н. Боголюбов, Н.М. Варла­мов и др. – М.: Недра, 1987. – 157 с.
 7. Карпатські зсуви: деякі геоморфологічні характе­ристики та зв’язок їх з літологією / Е.Д. Кузь­менко, П.В. Блінов, О.М. Карпенко та ін. – Геоінформатика. – 2004. – № 1. – С. 74–83.
 8. Крив’юк І.В. Визначення зсувної небезпеки ло­кального рівня з використанням геофізичних методів. Автореф. дис... к. геол. наук. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – 19 с.
 9. Кузьменко Э.Д. Геофизические методы в системе пространственного прогнозирования оползней и их информативность // Моніторинг небезпеч­них геологічних процесів та екологічного ста­ну середовища. IV Міжнар. наук. конф.: тези доп. – К.: Вид-во "Обрій". – 2003. – С. 82–84.
 10. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. – Л.: Недра, 1977. – 479 с.
 11. Некоторые выводы из опыта проведения геофи­зических работ на оползневых участках / Э.Д. Кузьменко, Е.П. Вдовина, В.Д. Чебан, Д.Н. Лящук // Строительство и техногенная безопасность: сб. науч. тр. – Симферополь: КАПКС. – 2002. – Вып. 6. – С. 127–130.
 12. Никитин А.А. Теоретические основы обработки гео­фи­зической информации. – М.: Недра, 1986. – 342 с.
 13. О геомеханической природе потенциалов электри-ческого поля в земной коре / В.В. Иванов, Б.Г. Тарасов, Э.Д. Кузьменко, Н.В. Гордийчук // Изв. ВУЗов. Геология и разведка. – 1991. – № 3. – С. 101–104.
 14. Семенов А.С. Электроразведка методом естествен­но­го электрического поля. – М.: Недра. 1980. – 446 с.
 15. Хархалис Н.Р. Особенности проявления естествен­ного импульсного электромагнитного излуче­ния на оползневом склоне // Геофиз. журн. – 1994. – Т. 16, № 4 – С. 58–61.
 16. Чебан В.Д. Комплекс геофізичних методів прогно­зування зсувів на прикладі Закарпаття. Авто­реф. дис... к. геол. наук. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2002. – 19 с.