Комплексним дослідженням на Карпатському геодинамічному полігоні 40 років

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний Університет "Львівська політехніка"
5
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України

В 1965 г. були початі комплексні обстеження на Карпатскому геодинамічному полигоні які тривають 40 років. Ключовим результатом багаторічних робіт присвячена ця публікація.

 1. Карпатский геодинамический полигон ./ Под ред. Я.С.Подстригача, А.В.Чекунова.- М.: Сов. радио, 1978,- 126 с.
 2. Гофштейн И.Д. Неотектоника Карпат. - Киев: Изд-во АН УССР, 1964. - 176 с.
 3. Тектоника Украинских Карпат (обьяснительная записка к тектонической карте Украинских Карпат м-ба 1:200 000). / Отв. Ред. Круглов С.С., Львов, УкрНИГРИ, 1986,- 152 с.
 4. Евсеев С.В. Интенсивность землетрясений Украиньї // В сб.: Сейсмичность Украиньї. - Киев: Наукова думка, 1969. - С.32-55.
 5. Новий каталог сильних землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 г. / Отв.ред. Н.В.Кондорская, Н.В.Шебалин/. - М.: Наука, 1977.-535 с.
 6. Костюк О., Сагалова Є., Пронишин Р., Руденська 1., Кендзера О. Каталог землетрусів Карпатського регіону за 1091-1990 р.р. // Праці НТШ - Львів, 1997. - С.121-137.
 7. Пронишин Р.С., Пустовитенко Б.Г. Некоторые аспекти сейсмического климата и погоди в Закарпатье -И3B.AH CCCP.Физика Земли, №10,1982..С 74-81
 8. Пронишин в АН 1982. -Пронишин Р.С. Розвиток сейсмічного процесу в Закарпатті за 1961-2000 роки. //Тези доповідей II Міжнародної конференції “Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища”, Київ, 8-10 жовтня 2001 року. - Київ: Вид-во Київського університету, 2001. - С. 20-21.
 9. Современньїе движения Земной кори на территории западной половини Европейской части СССР / изд. “Геодезиздат" - 1958, 228 с.
 10. Былинская Л. М., Мещеряков Ю. А. О связн градиентов скоростей вертикальних тектонических движений земной поверхности с сейсмичностью на примере западной половини Европейской части СССР // Докл. АН СССР - 1964. № 3, т. 154.
 11. Мацкова В. А. Карта градиентов скоростей современннх вертикальних движений земной кори Европейской части СССР и исследования периодичности движений // В кн.: Современньїе вертикальнне движения земной кори / вид-во АН ЕРСР. Тарту - 1973, № 5.земной кори Восточной Европьі // Под ред. Мещерякова Ю. А. - 1:250 000 / ГУГК - Москва -1973, 1 л.земной кори в Карпато-Балканском    регионе //Гл. ред. И. Йоо / “Картография” - Будапешт- 1985, 1 л.земной кори на территории Болгарин, Венгрии, ГДР, Польши, Румннии, СССР (европейская часть), Чехословакии / ГУГК - Москва -1986.
 12. Карта современных вертикальных движений земной коры Восточной Европы // Под ред. Мещерякова Ю. А. - 1:250 000 / ГУГК - Москва -1973, 1 л.
 13. Карта современных вертикальных движений земной коры в Карпато-Балканском регионе Гл. ред. И. Йоо / “Картография” - Будапешт- 1985, 1 л.
 14. Карта современных вертикальных движений земной коры на территории Болгарии, Венгрии. ГДР, Польши, Румынии, СССР (европейская часть), Чехословакии / ГУГК - Москва -1986.
 15. Гофштейн И. Д. Карта градиентов скоростей современннх вертикальних движений Европейской части СССР // Геоморфология - 1975. № 2.Кашин Л. А. и др. Карта вертикальних движений земной кори на территории СССР // 7-й меж. симп. по совр. движ. земной кори”. Тез. докл. / Таллин - 1986. С. 59 - 60.І. В. І. В. Г. АН -Г. Т В. И. В. АН -Карта земной регионе 1:1їоо І., еі ВаїкапКарта региона Будапешт
 16. Кашин Л. А. и др. Карта вертикальных движений земной коры на территории СССР // 7-й меж. симп. по совр. движ. земной коры”. Тез. докл. / Таллин - 1986. С. 59 - 60.
 17. I. Д. Гофштейн, В. I. Сомов, В. Г. Кузнецова. Вивчення сучасних рухів земної кори в Карпатах // вид АН УРСР / Наукова думка - Київ - 1971, 129 с.
 18. Г. Т Собакарь, В. И. Сомов, В. Г. Кузнецова. Современная динамика и структура земной коры Карпат и прилегающих территорий // АН УССР инст. Геофизики / изд. “Наукова думка”. Киев - 1975 - С. 128.
 19. Карта современных движений земной коры в Карпато-Балканскому регионе 1:1 000 000. под ред. И. Йоо/ изд. „Картография”. Будапешт - 1979-2 л.
 20. Joo Г, Csati Е., Jovanovich Р. et al. “Recent vertical crustal movements of the Carpatho - Balkan region”/ Budapest, 1979 - 13p.
 21. Карта современных вертикальных движений земной коры Карпато-Балканского региона под. Ред.И. Йоо/ изд. „Картография”. Будапешт - 1985-2 л.
 22. В.И. Сомов „Современная направленность развития тектонических структур Карпато- Балканского региона (по данным инструментальных исследований)” ”/ Геофизический журнал, 1990 -12, № 6 - С. 39-47.
 23. Сомов В.І., Джунь Й.В., Рахімова І.Ш., Скриль В.А., Євсеєва Е.М. „Статистичні методи в сучасній геодинаміці Карпато-Динарського регіону”/ АН України Ін-т. геофізики ім. С.І. Суботіна// вид. „Наукова думка” - Київ, 1992 - 252 с.
 24. Tretyak К., Smirnova О. Velocity maps of modern vertical deformations of the Earth surface of the Ukraine mountain system. // Report on Geodesy - Warszawa - 1998. №3. P.147-150..
 25. Третяк К. Р. Карта сучасних градієнтів швидкостей вертикальних деформацій земної поверхні Кримського півострова // Збірник Геодинаміка” / Вид. НУ “Львівська політехніка”. - 1999. 134 с„ №1(2). С. 22-30.
 26. Демедюк М.С., Сідоров І.С., Третяк К.Р. Вплив Рікського тектонічного розлому на деформації напірного трубопроводу Теребля-Рікської ГЕС // Геодезія, картографія і аерофотознімання. - 1993. - № 55. - С. 14-22.
 27. Г. Демедюк Н.С., Третяк К.Р. О Рикском тектоническом разломе Карпат // Геодезия, картография й аерофотосьемка. - 1992,- Вьіп. 54 . С. 27-34.
 28. Zablotsky F., Tretyak К., Ostrovsky A. Earth's cryst deformations by means precise geodetic measurements // Geodynamics of Northern Carpathians - Warsaw: Reports on geodesy. - 1998. -№6(36). P. 111-118.]
 29. Латьінина Л.А., Вербицкий Т.З., Игнатишин В.В. О деформационньїх процессах в Северо- Восточной части Карпато-Балканского региона.// Физика Земли.-1995, №4, с.3-16.
 30. Вербицький Т.З., Кузнєцова В.Г., Кутас Р.1. та ін. Методика обробки і аналізу даних геофізичного моніторингу сейсмотектонічних процесів у Закарпатті та деякі результати їх використання // Геофіз. журн. - 2000. - Т 22, -№ 3.-С.9-17.
 31. Варга П., Вербицкий Т.З., Латьінина Л.А. и др. Горизонтальньїе деформации земной корьі в Карпатском регионе. // Наука и технология в России. -2002. -№ 7 (58) - С. 5-8.
 32. Вербицкий Т.З. Геоакустический метод непрерьівного контроля напряженно-деформированного состояния земной корьі.//Геофиз.журнал.-1984. -6, №1. -С.55-61.
 33. Вербицкий Т.З., Бойко Б.Д., Струк Є.С., Назаревич А.В. Геоакустические и микросейсмические исследования состояния земной корьі на Карпатском прогностическом полигоне. // Современньїе геодинамические процесом и прогноз землетрясений. - К.: Наук, думка, 1987, -С. 57-61.
 34. Кузнєцова В.Г. Локальньїе временньїе изменения геомагнитного поля в сейсмоактивном закарпатском прогибе. // Геофиз. журн.-1981.-3, №6.-с. 105-110.
 35. Максимчук В., Городиський Ю., Кузнєцова В. Динаміка аномального магнітного поля Землі.- Львів: Євросвіт. 2001. 306 с.
 36. Кузнєцова В.Г., Максимчук В.Е. Изучение вариаций геомагнитного поля в связи с сейсмопрогностическими исследованиями в Карпатах // Развитие сейсмопрогностических исследований на Украине. - Киев: Наукова думка, 1983,-с. 181-184.
 37. Кузнєцова В.Г., Максимчук В.Е., Городьіский Ю.М., Климкович Т.А. Изучение связи аномальних зффектов в геомагнитном поле с сейсмическим режимом Карпат: Физика Земли, №3, 2005, С.61-67Максимчук В.Ю., Кузнєцова В.Г., Вербицький Т.З. та інш. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат. - Київ, Наукова думка, 2005, -254с.
 38. Максимчук В.Ю., Кузнецова В.Г., Вербицький Т.З. та інш. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат. - Київ, Наукова думка, 2005, -254с.