архітектура

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ "ВИПУСКНИК"

Од­ним з ос­нов­них по­каз­ни­ків рейтин­гу ук­ра­їнсь­ких уні­вер­си­те­тів є якість під­го­тов­ки майбут­ніх ви­пус­кни­ків. Якість під­го­тов­ки ви­пус­кни­ка мо­же бу­ти ві­доб­ра­же­на мож­ли­віс­тю його пра­цев­лаш­ту­ван­ня. Від­сте­жу­ван­ня кар'єрно­го рос­ту ви­пус­кни­ка не­мож­ли­во без ство­рен­ня цен­тра­лі­зо­ва­но­го схо­ви­ща ін­фор­ма­ції про цей про­цес і дос­ту­пу до нього ви­пус­кни­ка, який міг би за­но­си­ти ін­фор­ма­цію про своє пра­цев­лаш­ту­ван­ня.

РЕГІОНАЛІЗМ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ У ПРОЕКТУВАННІ ВИСОТНИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ У КРАЇНАХ З ЖАРКИМ КЛІМАТОМ

В статті розглянуто особливості архітектурного проектування висотних комплексів багатофункціонального призначення в азіатських країнах, кліматичні умови в яких співпадають з жарким кліматом Об'єднаних Арабських Еміратів. Був проведений аналіз найбільш відомих сучасних реалізованих висотних будівель, а також тих, будівництво яких ще триває і концептуальних, конкурсних проектів висотних багатофункціональних комплексів. Завдяки узагальненню отриманих результатів сформульовані основні тенденції проектування висотних багатофункціональних комплексів у країнах з жарким кліматом.

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МИНУЛОГО: ДОЛЯ БУДІВЕЛЬ СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ У СТОЛИЦЯХ КРАЇН КОЛИШНЬОГО СХІДНОГО БЛОКУ

У статті розглянуто питання проблема трактування будівель доби соціалістичного реалізму у столицях країн колишнього соціалістичного табору. Репрезентоване різне ставлення до цих об’єктів у Бухаресті, Софії, Празі та Варшаві, що зумовлене відмінною інтерпретацією свого соціалістичного минулого

РОЗВИТОК АРХІТЕКТУРНО-ТЕАТРАЛЬНИХ ІДЕЙ Ф. КІЗЛЕРА В УКРАЇНІ Й У СВІТІ

Проаналізовано розвиток архітектурно-театральнихі дей Ф. Кізлера та їх ній влив на українську і світову архітектурна практику

«БОЖЕСТВЕННИЙ ГРАД» ЕСТЕТИКИ АРХІТЕКТУРНО- МІСТОБУДІВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розглянуто актуальну проблему повернення сучасної архітектури у сферу мистецтва, символом котрого вибрано «божественний град». Проаналізовано історичний розвиток естетичних понять «краси» і «гармонії» у філософії та мистецтві ХІХ–ХХ ст. Показано зв’язок між філософським, мистецьким й архітектурним змістом цих понять. Розглянуто зміни і перетворення «краси» і «гармонії» у контексті тріади Вітрувія. Їхні трансформації та метаморфози розглянуто на тлі протистояння провідних мистецьких і архітектурних напрямів і стилів – романтизму і класицизму, модернізму і постмодернізму.

Lviv’s residential architecture from the turn of the 19th/20th century

Розглянуто дуже важливий період у розвитку львівської житлової архітектури – злам ХІХ–ХХ століть. Проаналізовано нові архітектурні вирішення, які залежали від нових конструкцій та нових потреб мешканців.

Метод стилізації в архітектурі історизму

Метод стилізації завжди ґрунтується на принципі використання прототипу, проте важливо усвідомлювати, “що цей прототип означає” у сенсі ціннісному, аксіологічному. Наприклад, у добу Ренесансу антична спадщина визнавалася зразком досконалості, проте можливим для досягнення і, навіть, перевершення. Це стимулювало специфічне використання римських прототипів в актуальній практиці, де їх змінювали та перетворювали, “імітуючи” взірець, проте демонструючи його по-новому, по-своєму, репрезентуючи практику імітаційної стилізації.

Види архітектури систем підтримки прийняття рішень

Описано архітектуру системи підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз видів архітектури, розглянуто архітектуру інформаційного ресурсу систем підтримки прийняття рішень, яка ґрунтується на принципах побудови сховища даних.

Архітектура багаторівневої системи управління енергоефективністю регіону

Визначено перелік задач, на розв’язання яких орієнтована багаторівнева система управління енергоефективністю регіону, сформульовано вимоги до реалізації компо- нентів кожного рівня системи. Показано, що компоненти управління технологічними процесами повинні забезпечувати опрацювання інтенсивних потоків даних у реальному часі засобами, які задовольняють обмеження щодо габаритів, енергоспоживання та вартості.

Історичні паралелі формування архітектури залізничних вокзалів Галичини і Тиролю

Досліджено зовнішні просторово-композиційні властивості будівель залізничних вокзалів різного часу на території історичних Галичини і Тиролю. Виявляються спільні ознаки і тенденції їхнього формування під впливом ідеологічних та політичних чинників.